Analýza a hodnocení aktiv a rizik informačního systému

Název práce: Analýza a hodnocení aktiv a rizik informačního systému
Autor(ka) práce: Minaříková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci se věnuji problematice řízení rizik v rámci bezpečnosti informací. Mým záměrem je objasnění procesu analýzy rizik, včetně popisu vybraných metodik. Na základě zvolené metodiky identifikuji a hodnotím rizika na vybrané organizaci. V návaznosti na získané výsledky navrhuji potřebná opatření na kvantifikovaná rizika. Tyto výstupy jsou podkladem pro vznik či aktualizaci vnitropodnikové dokumentace v oblasti systému řízení bezpečnosti informací. Analýza rizik je zpracována v souladu s požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích předpisech.
Klíčová slova: bezpečnost informací; zranitelnost; kybernetická bezpečnost; analýza rizik; hrozba; opatření; aktiva; riziko; řízení rizik
Název práce: Risk analysis of information system
Autor(ka) práce: Minaříková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this diploma thesis I´m focusing on issue of security risk management. My goal is to scrutinize and define the process of risk analysis including the description of selected methodologies. Based on these methodologies I have chosen I identify and evaluating risks of given company. Using these outputs I´m proposing relevant measures for quantified risks. Results of analysis is suitable for improvements and bases internal guidelines for information security management system. All steps of analysis are following a consistent of current Legislation.
Klíčová slova: measure; assets; vulnerability; cyber security; risk analysis; threat; risk; security of information; risk management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62290/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: