Skotský separatismus a možné důsledky na ekonomiku státu

Název práce: Skotský separatismus a možné důsledky na ekonomiku státu
Autor(ka) práce: Čunát, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Krupka, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit otázku a opodstatnění skotské nezávislosti především z hlediska ekonomického. První kapitola pojednává o obecných aspektech skotského separatismu. Dílčí cíl spočívá v poukázání na významné historické události, jež ovlivňovaly anglo-skotské vztahy a kategorizaci separatismu. Druhá kapitola popisuje stav skotské ekonomiky a vybraných hospodářských odvětví. Dílčím cílem je zanalyzovat postavení Skotska v britské ekonomice. Třetí kapitola přináší nastínění možných dopadů pro Skotsko a Velkou Británii po případném skotském odtržení. Dílčí cíl zde spočívá v popsání vybraných důsledků. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné skutečnosti a uvedení možného budoucího vývoje.
Klíčová slova: Skotsko; ropný průmysl; separatismus; Velká Británie; nezávislost
Název práce: The Scottish separatism and possible impacts on the economy of the state
Autor(ka) práce: Čunát, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Krupka, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to examine the question and the justification of the Scottish independence, especially from an economic point of view. The first chapter deals with the general aspects of Scottish separatism. The partial goal is to point out the important historical events that have influenced Anglo-Scottish relations and also the categorization of separatism. The second chapter describes the state of the Scottish economy and selected economic sectors. The partial goal is to analyze the position of Scotland in the British economy. The third chapter outlines the possible impacts for Scotland and the United Kingdom after a possible Scottish separation. The partial goal here is to describe the selected consequences. The discovered facts and the possible future development are summarized at the end of the thesis.
Klíčová slova: separatism; independence; United Kingdom; Scotland; oil industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62256/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: