Proces vyjednávání odchodu Velké Británie z EU

Název práce: Proces vyjednávání odchodu Velké Británie z EU
Autor(ka) práce: Řehulka, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vyjednávání je důležitým fenoménem mezinárodních vztahů, který může ovlivnit značnou část světové populace, proto je velice důležité se na něj připravit a zvolit vhodné cíle a strategie. Vyjednávání odchodu Velké Británie z EU přináší pro vyjednávací strany zcela novou výzvu, na kterou se musí pečlivě připravit. Hlavním cílem této bakalářské práce je pomocí analýzy první fáze vyjednávacího procesu Brexitu zjistit, zda se jednající strany drží klasických teoretických východisek a přístupů k vyjednávání nebo svými postupy vytvářejí nový model vyjednávání. Tohoto cíle by měly pomoci dosáhnout dílčí výzkumné otázky: Splňuje dosavadní vývoj definici vyjednávání? Jakou, popřípadě jaké z hlavních strategií používají jednající strany? Přináší zvolené strategie v první fázi nějaký posun? S jakými cíli strany vyjednávají a drží se jich? Vnáší strany do procesu nové prvky vyjednávání? Ze závěrů poté vyplývá, že Brexit je mezinárodním vyjednáváním, jenž je stavěno na klasických prvcích vyjednávání, avšak má potenciál přinést do historie vyjednávání EU nové prvky.
Klíčová slova: EU; Velká Británie; vyjednávání; Brexit
Název práce: The Process of Negotiating Great Britain's Exit from EU
Autor(ka) práce: Řehulka, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Negotiation is an important phenomenon of international relations which might have an impact on a big part of the world population. Therefore, it is essential to be ready for it and choose the appropriate goals and strategies. The process of Britain leaving the EU brings a brand-new challenge for both negotiating parties. For this event they must be carefully prepared. The main goal is to analyse the first part of the Brexit process and to find out whether the negotiation parties follow classical theories and approaches towards the negotiation or if they form a complete new negotiation model by their methods. This goal should be achieved with research questions as follows: Does the process meet negotiation definition requirements? Which strategy or strategies do both sides use? Do chosen strategies bring any progress? What goals do the parties negotiate for and do they adhere to them throughout the process? Do parties introduce any new negotiation elements? From the conclusions, we can find out that Brexit is an international negotiation, built on classical negotiation methods, but with a potential to bring new elements to EU negotiation history.
Klíčová slova: Brexit; Great Britain; negotiation; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: