Hudba jako prostředek kulturní diplomacie USA – role jazzu ve studené válce

Název práce: Hudba jako prostředek kulturní diplomacie USA – role jazzu ve studené válce
Autor(ka) práce: Čermáková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Najmanová, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce rozebírá téma kulturní diplomacie USA za studené války – konkrétně její jazzové strategie. V polovině 50. let 20. století totiž americká vláda schválila rozpočet a založila celosvětový kulturně-výměnný program múzických umění, který se zaměřoval na exportování americké kultury ve formě jazzu. Mezi lety 1956 a 1978 se konala oficiální vládní turné „jazzových vyslanců“ do zemí východního bloku, ale i Asie a Afriky. Kromě šíření myšlenek svobody a demokracie však jazzová diplomacie v praxi narážela na problematiku rasové segregace a omezování občanských práv černošské části populace USA. Cílem práce je zodpovězení otázky jakou roli hrála v úspěchu jazzové diplomacie americká vláda a do jaké míry se jednalo o snahy jedinců, kteří se na propagování jazzu za studené války podíleli.
Klíčová slova: kulturní diplomacie; studená válka; zahraniční politika; jazzová diplomacie; Spojené státy americké; Ministerstvo zahraničních věcí USA; jazz; hudba; kultura; Sovětský svaz
Název práce: Music as a Tool of US Cultural Diplomacy – The Role of Jazz During the Cold War
Autor(ka) práce: Čermáková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Najmanová, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis explores the topic of US cultural diplomacy during the Cold War, more specifically the use of jazz as a diplomatic strategy. In the mid-1950s, the US government approved the budget and established a worldwide cultural-exchange Program for Performing Arts that focused on exporting American culture in the form of jazz. Between 1956 and 1978, official government tours of "Jazz Ambassadors" took place in the Eastern Bloc countries as well as in Asia and Africa. Besides spreading the ideas of freedom and democracy, jazz diplomacy was strongly connected with the issues of racial segregation and the limitation of civil rights of the African-American population. The aim of this thesis is to explore the role the American government played in the success of jazz diplomacy and to which extent it was due to the efforts of individuals who participated in the promotion of Cold War jazz.
Klíčová slova: foreign policy; United States of America; Department of State; jazz; music; culture; Soviet Union; Jazz diplomacy; cultural diplomacy; Cold War

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2016
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 22. 8. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57907/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: