Internet věcí - Sigfox zabezpečovací Arduino modul

Název práce: Internet věcí - Sigfox zabezpečovací Arduino modul
Autor(ka) práce: Kadoun, Jindřich
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Sedláček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se v teoretické části věnuje popisu internetu věcí a jeho využití v průmyslových a spotřebitelských sférách. V další části prezentuje možnosti bezdrátových technologií pro datovou komunikaci v internetu věcí. Dále představuje vývojovou desku Arduino spolu s možnými alternativami a popisuje možnosti specializované sítě Sigfox. V praktické části autor popisuje návrh zabezpečovacího modulu komunikující přes síť Sigfox. Instalované periferie jsou spolu s kódem zprovozňovány a následně testovány. Závěrem se nastavuje služba Sigfox cloud sloužící pro zpracovávání a odesílání dat v síti Sigfox.
Klíčová slova: Sigfox; internet věcí; Arduino; Sigfox cloud
Název práce: SigFox security Arduino module
Autor(ka) práce: Kadoun, Jindřich
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Sedláček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the theoretical part, this thesis aims to describe internet of things and its usage in the industry and the consumer spheres. In the next part of the thesis, options of the wireless networks for data communication in the internet of things are presented. Next, there is introduced a development board Arduino together with possible alternatives and there are described options of the specialized network Sigfox. In practical part, the author describes the design of the security module which is communicating through the Sigfox network. Installed peripheries are together with code put in use and tested. In conclusion, the service of the Sigfox cloud, which is used for data processing in the Sigfox network, is set.
Klíčová slova: internet of things; Arduino; Sigfox cloud; Sigfox

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65522/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: