Vybrané aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti

Název práce: Vybrané aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti
Autor(ka) práce: Kühnerová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) včetně navazujících a souvisejících předpisů, vyhlášek a nařízení. Cílem práce je rozbor, analýza ZKB a seznámit čtenáře s výsledky této analýzy. Dále se práce zaměřuje na kritickou infrastrukturu a proces určení kritické informační infrastruktury. V závěru práce autorka provedla analýzu implementace vybraných požadavků ZKB v telekomunikační společnosti.Přínosem práce je získání přehledu o aktuálním znění ZKB a souvisejících předpisů, vývoji kybernetické bezpečnosti na území České republiky a představení postupu určování kritické informační infrastruktury, získání přehledu o vykonané práci zaměstnanců telekomunikační společnosti v bezpečnostních rolích, zmapování praktického splnění povinností a představení implementačních postupů pro vybrané povinnosti vyplývající ze zákona.
Klíčová slova: zákon o kybernetické bezpečnosti; vyhláška o kybernetické bezpečnosti; bezpečnostní opatření; kybernetická bezpečnost; kritická infrastruktura
Název práce: Selected aspects of the Cyber Security Act
Autor(ka) práce: Kühnerová, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on Law No. 181/2014 Coll. on Cyber Security (hereinafter the “CSA”) entered into force together with implementing regulations. The aim of the thesis is to analyze the CSA and to inform the reader about the results of this analysis. Furthermore, the thesis focuses on critical infrastructure and the process of identifying critical information infrastructure. At the end of the thesis the author made an analysis of the implementation of selected CSA requirements in the telecommunication company.The acquisition of the thesis is to get an overview of the current version of the CSA and related regulations, to present a procedure for determining the critical information infrastructure, to get an overview of the work performed by the employees of the telecommunication company in security roles, to map the practical fulfillment of the obligations and to introduce the implementation procedures for selected cybersecurity obligations.
Klíčová slova: Cybersecurity; Law No. 181/2014 Coll. on Cyber Security; Cyber Security Regulation; Critical infrastructure; Security measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 12. 2018
Datum obhajoby: 28. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64660/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: