B2B marketing IT startupu

Název práce: B2B marketing IT startupu
Autor(ka) práce: Mandík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermák, Radim
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je využít teoretické znalosti z oblasti B2B marketingu IT startupu k analýze marketingových procesů malého startupu podnikajícího v oblasti IT, popsat jeho současnou situaci, najít a navrhnout možná zlepšení. V teoretické části se práce nejprve zabývá specifiky B2B marketingu, dále je zde představeno patnáct různých marketingových postupů používaných ve startupech a společnostech prodávajících IT produkty. Tyto marketingové postupy byly sestaveny na základě rešerše více než padesáti elektronických zdrojů. V praktické části je představena společnost eM Client, popsán její marketingový mix za pomoci Porterova modelu pěti sil, následně jsou použity znalosti získané v části teoretické pro zhodnocení marketingového mixu společnosti a navržení jeho úprav. Marketingový mix byl ohodnocen jako velice dobrý, ale přesto bylo nalezeno několik slabších míst a pro tato místa byla formulována určitá zlepšení. Marketingové oddělení společnosti prošlo tyto navržené úpravy marketingového mixu společnosti a ohodnotilo míru, do jaké mohou být ve společnosti využity. Některé z nich dokonce budou ve společnosti v brzké době využity.
Klíčová slova: IT; B2B marketing; Marketing; startup
Název práce: B2B marketing of IT startup
Autor(ka) práce: Mandík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermák, Radim
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to use the theoretical knowledge from the area of B2B marketing of IT startup to analyse marketing processes of a small IT startup, to describe its current situation, to find and suggest possible improvements. In the theoretical part, the thesis first deals with the specifics of B2B marketing, afterwards it presents fifteen different marketing procedures used in startups and companies selling IT products. These marketing procedures were built on the search of over fifty electronic resources. The practical part introduces company eM Client, describes its marketing mix with the help of Porter's Five-Force Model, followed in this part by the knowledge gained in the theoretical part for the evaluation of the marketing mix and its proposed modifications. The marketing mix was rated as very good, but some weak spots were found and some improvements were made for these places. The marketing department of the company has gone through these proposed modifications to the company's marketing mix and assessed the extent to which they can be used in the company. Some of them will even be in the company soon.
Klíčová slova: IT; marketing; startup; B2B marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64570/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: