Proměny mocenské pozice USA v Ázii (dopady projektu "Belt and Road Initiative")

Název práce: Premeny mocenskej pozície USA v Ázii (dopady projektu "Belt and Road Initiative")
Autor(ka) práce: Kupčiha, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá premenou mocenskej pozície USA v regiónoch Ázie spôsobenej čínskym projektom Belt and Road Initiative. Čína chce vďaka projektu oživiť historickú Hodvábnu cestu a vybudovať obrovskú infraštruktúrnu sieť.Cieľom práce je prostredníctvom vybraných faktorov identifikovať zmeny pozície USA vo Východnej, Juhovýchodnej a Strednej Ázii. Zvolený cieľ práca rieši pomocou prípadovej štúdie, kde tieto faktory analyzuje a zároveň predstavuje čitateľovi praktické zahranično-politické iniciatívy oboch krajín. Práca odhaľuje, že aj keď je nateraz dopad projektu na mocenskú pozíciu USA minimálny, disponuje potenciálom ju v budúcnosti ohroziť. Diplomová práca môže poslúžiť ako signál pre tvorcov zahraničnej politiky a motivovať k ďalšiemu výskumu problematiky.
Klíčová slova: Belt and Road Initiative; mocenská pozícia; Čína; USA
Název práce: Proměny mocenské pozice USA v Ázii (dopady projektu "Belt and Road Initiative")
Autor(ka) práce: Kupčiha, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá přeměnou mocenské pozice USA v regionech Asie způsobené čínským projektem Belt and Road Initiative. Čína chce díky projektu oživit historickou Hedvábnou cestu a vybudovat obrovskou infrastrukturní síť. Cílem práce je prostřednictvím vybraných faktorů identifikovat změny pozice USA ve Východní, Jihovýchodní a Střední Asii. Zvolený cíl práce řeší pomocí případové studie, kde tyto faktory analyzuje a zároveň představuje čtenáři praktické zahraničně politické iniciativy obou zemí. Práce odhaluje, že i když je prozatím dopad projektu na mocenskou pozici USA minimální, disponuje potenciálem ji v budoucnu ohrozit. Diplomová práce může posloužit jako signál pro tvůrce zahraniční politiky a motivovat k dalšímu výzkumu problematiky.
Klíčová slova: Belt and Road Initiative; Čína; USA; mocenská pozice
Název práce: Transformation of US power position in Asia (impacts of "The Belt and Road Initiative")
Autor(ka) práce: Kupčiha, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma thesis concerns with the transformation of the US power position in the regions of Asia caused by the Chinese project Belt and Road Initiative. China is trying to re-establish the historic Silk Road and build a massive infrastructure network. The aim of the thesis is to identify, through selected factors, changes in the position of the United States in East, Southeast and Central Asia. The chosen goal is solved by a case study where these factors are analysed and simultaneously thesis introduce to the reader practical foreign policy initiatives of both countries. Thesis reveals that impact of the project on the US power position is for now minimal, nevertheless it has the potential to jeopardize it in the future. The Diploma thesis can serve as a signal for foreign policy makers and motivate others to further research the issue.
Klíčová slova: China; USA; power position; Belt and Road Initiative

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 11. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63083/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: