Pracovní motivace v cestovním ruchu se zaměřením na generace X a Y

Název práce: Pracovní motivace v cestovním ruchu se zaměřením na generace X a Y
Autor(ka) práce: Teichmannová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Englová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá specifiky zaměstnávání pracovníků v cestovním ruchu, motivací k práci a generacemi X a Y. Práce má za cíl zjistit, zda se liší motivace k práci v cestovním ruchu mezi generacemi X a Y, jestli jsou specifika práce v cestovním ruchu pozitivním motivem pro práci v tomto odvětví a porovnat pracovní motivaci v cestovním ruchu mezi těmito dvěma generacemi. Hlavní teoretická východiska se zabývají motivačními teoriemi, charakteristikou obou zkoumaných generací a specifiky práce v oboru cestovního ruchu. K naplnění cílů práce byl zvolen primární výzkum, informace byly zjišťovány metodou hromadného dotazníkového šetření. Na základě vyvozených výsledků jsou v závěru práce doporučeny motivační přístupy pro zaměstnavatele v cestovním ruchu.
Klíčová slova: pracovní motivace; mileniálové; specifika cestovního ruchu; zaměstnávání v cestovním ruchu; generace Y; generace X
Název práce: Work motivation in tourism focusing generation X and generation Y
Autor(ka) práce: Teichmannová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Englová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the specific aspects of employment in tourism, motivation to work and generations X and Y. The main aim of the thesis is to find out if the motivation to work in tourism between generations X and Y differs. Partial goals are findings whether the specifics of tourism jobs are positive motives for work in this sector, and a comparison of work motivation in tourism between generations X and Y. The main theoretical bases deal with motivational theories, the characteristics of both generations and the specifics of work in tourism. Primary research was selected in order to meet the objectives of the thesis, the information was surveyed by mass questionnaire survey. As conclusion of the primary survey the motivation approaches for employers in tourism are stated at the end of the diploma thesis.
Klíčová slova: generation X; generation Y; millennials; specifics of tourism; employment in tourism; work motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 4. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: