Lázeňství ve vybrané destinaci ( Maďarsko)

Název práce: Lázeňství ve vybrané destinaci ( Maďarsko)
Autor(ka) práce: Hrabcová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Zdenková, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice lázeňství v Maďarsku. Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled o maďarském lázeňství, charakterizovat jeho význam a popsat současnou situaci. Vlastní práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část práce se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti lázeňství a lázeňského cestovního ruchu. Další kapitola je věnována základní charakteristice Maďarska, obsahuje základní geografické údaje, popis současné ekonomické situace a aktuální vývoj cestovního ruchu v zemi. Stěžejní část práce je už zaměřena na charakteristiku maďarského lázeňství. Součástí je stručný přehled historického vývoje, popis legislativy a také typologie maďarských lázeňských míst. V závěru práce se nachází profil vybraných významných maďarských lázeňských míst, která jsou zde představena a analyzována z hlediska jejich léčebného významu, výskytu přírodního léčivého zdroje a vybavenosti lázeňského střediska.
Klíčová slova: cestovní ruch; Maďarsko; lázeňství; lázně
Název práce: Spa tourism in Hungary
Autor(ka) práce: Hrabcová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Zdenková, Karolína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to provide the comprehensive overview of spa tourism in Hungary, to describe its importance and current situation. It is divided into four chapters. The first part of the thesis deals with definitions of general terms concerning spa tourism. Next chapter is devoted to basic characteristics and description of Hungary, including geographic data and description of current economic situation and tourism of the country. The crucial part of the thesis is focused on the description of spa tourism in Hungary and its importance. It includes historical overview, legislative framework and typology of Hungarian spa destinations. In the final part of the thesis selected spa destinations are analyzed and described in terms of therapeutic and tourist importance, occurrence of natural healing resources and amenities of spa centers.
Klíčová slova: spa; spa tourism; Hungary; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: