Cestovní ruch v Olomouckém kraji podle segmentace návštěvníků

Název práce: Cestovní ruch v Olomouckém kraji podle segmentace návštěvníků
Autor(ka) práce: Hüblová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je vyhodnocení potenciálu Olomouckého kraje pro rozvoj cestovního ruchu jednotlivých segmentů návštěvníků. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část je zaměřena na zdůraznění významu cestovního ruchu nejen z ekonomického hlediska, ale také jako prostředku šíření světové osvěty. Součástí této kapitoly je definice základních pojmů, členění turistických atraktivit a vytyčení kroků, které vedou k úspěchu destinace. Druhá kapitola definuje segmenty návštěvníků a charakterizuje vhodný produkt pro dané skupiny. Pro bakalářskou práci byla vybrána segmentace návštěvníků, jež používá agentura CzechTourism, která dělí návštěvníky dle motivu cesty na požitkáře, dobrodruhy, pařmeny, rekreanty a poutníky. Třetí kapitola analyzuje ekonomickou vyspělost, životní prostředí, dopravní infrastrukturu a sociálně-demografické ukazatele Olomouckého kraje, ale také cestovní ruch v kraji. Závěrečná kapitola je věnována přiřazení vybraných turistických atraktivit jednotlivým segmentům návštěvníků a doporučení cílového segmentu pro Olomoucký kraj. Součástí je také vymezení hlavních nedostatků pro rozvoj cestovního ruchu konkrétních segmentů a doporučení marketingové strategie.
Klíčová slova: segmentace návštěvníků; úspěšná destinace; Olomoucký kraj
Název práce: Tourism in the Olomouc region by segmentation of visitors
Autor(ka) práce: Hüblová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the potential of the Olomouc region for tourism development of specific segments of visitors. The thesis is divided into four main chapters. The first part is focused on emphasizing the importance of tourism not only from the economic point of view but also as a way of spreading the world’s awareness. Furthermore, it also defines the basic terms, classifies tourism attractions and sets steps that lead to the success of the destination. The second chapter outlines visitor’s segments and characterizes the appropriate products for these groups. For the bachelor thesis, there has been chosen a segmentation of visitors used by CzechTourism agency, which divides visitors according to the motive of the journey to the epicures, adventurers, cool, sun seekers and ramblers. The third chapter analyses economic maturity, environment, transport infrastructure and socio-demographic indicators of the Olomouc region, as well as tourism in the region. The final chapter deals with the attribution of tourism attractions to individual segments of visitors and destination targeting the Olomouc region. It also includes the determination of main drawbacks for the development of specific segment tourism and marketing strategy recommendations.
Klíčová slova: segmentation of visitors; success of the destination; Olomouc region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62008/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: