Data v RDF a jejich zpracování v MS Excel

Název práce: Data v RDF a jejich zpracování v MS Excel
Autor(ka) práce: Fuchs, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve snaze o propojení dat na webu hraje Resource Description Framework (RDF) klíčovou roli. Předností propojených dat však nelze využít bez nástrojů, které je dokáží zpracovat. Tato práce se zabývá možnostmi zpracování dat v RDF v nástroji Microsoft (MS) Excel.Tato práce si klade tři cíle. Prvním cílem je vymezit scénáře zpracování dat reprezentovaných v RDF v nástroji MS Excel. Tohoto cíle bude dosaženo analýzou nalezených scénářů použití MS Excel za účelem zjištění skutečností vedoucích k přesvědčení, že je lze realizovat i tehdy, pokud jsou vstupní data dostupná v RDF. Zároveň budou analyzovány scénáře použití RDF, které by bylo možné realizovat v nástroji MS Excel. Tyto skupiny scénářů budou následně sloučeny. Dalším cílem je analyzovat možnosti realizace vymezených scénářů v nástroji MS Excel. Nejdříve budou stanoveny funkce potřebné pro realizaci scénářů zpracování dat v RDF v Excelu na základě popisu těchto scénářů. Následně bude zjištěno, které funkce v Excelu nejsou k dispozici. Chybějící funkce budou následně označeny a implementovány ve vyvíjeném rozšíření pro MS Excel. Posledním z cílů této práce je navrhnout, implementovat a otestovat rozšíření Excelu umožňující zpracování dat reprezentovaných v RDF. Implementace doplňku pro MS Excel bude dosaženo vlastním vývojem.Jedním z výsledků této práce jsou identifikované scénáře zpracování dat v RDF v MS Excel. Dalším z výsledků této práce je přehled funkcionality Excelu potřebné k realizaci vymezených scénářů, kde jsou označeny funkce nutné, ale v Excelu chybějící. Posledním, obzvláště důležitým výsledkem je rozšíření pro MS Excel, které doplňuje v Excelu chybějící funkcionalitu nutnou k realizaci touto prací dříve vymezených scénářů.
Klíčová slova: doplněk/rozšíření MS Excel; RDF; vývoj v .NET
Název práce: Data in RDF and their processing in MS Excel
Autor(ka) práce: Fuchs, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Resource Description Framework (RDF) plays a key role in the effort to link data on the web. However, the advantage of linked data cannot be utilized without tools that can process them. This paper is devoted to processing of data in RDF in Microsoft (MS) Excel.This work has three goals. The first objective is to define data processing scenarios represented in RDF in MS Excel. This will be achieved by analyzing found MS Excel usage scenarios in order to discover the possibility of realizing such scenarios if the input data are in RDF data format. RDF usage scenarios will also be analyzed to find out if they can be realized in MS Excel. After that the two groups of results will be merged. Another objective is to analyze the possibilities of realization of defined scenarios in MS Excel. The analysis will begin by identifying functions needed for the realization of each identified scenario. The next step will be to find out, which of the needed functions are missing in Excel. The missing functionality will be noted and implemented in Excel’s extension in the development process. The last objective of this work is to design, implement and test an extension for MS Excel that enables the processing of data represented in RDF. Extension implementation for MS Excel will be achieved by author’s own development activities.One of the results of this work are the identified data processing scenarios in RDF in MS Excel. Another result of this work is an overview of Excel functionality needed to implement defined scenarios, where the functions required by the scenarios, but missing in Excel, are highlighted. The last and a particularly important result of this work is an extension for MS Excel, which offers to Excel’s users the missing functionality necessary for the realization of scenarios defined earlier in this work.
Klíčová slova: MS Excel add-in/extension; .NET development; RDF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61943/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: