Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru ve výrobní společnosti

Název práce: Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru ve výrobní společnosti
Autor(ka) práce: Sochnová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přijímání zaměstnanců do pracovního poměru a jejich následnou adaptací ve výrobní společnosti. Cílem práce je analýza, ověření, komparace a optimalizace postupů a pravidel využívaných v procesu přijímání zaměstnanců do pracovního poměru na vybrané pracovní pozice ve vybrané společnosti, čehož bude dosaženo za pomoci rozhovoru s HR specialistkou výrobní firmy, dotazníkem pro nově příchozí zaměstnance a porovnáním se společností XY, která je obdobnou společností. Závěrem práce jsou doporučení předaná výrobní společnosti pro zlepšení využitých postupů v oblasti přijímání zaměstnanců.
Klíčová slova: pracovněprávní vztahy; výběrové řízení; získávání a výběr zaměstnanců; výrobní společnost; řízení lidských zdrojů
Název práce: Recruitment of new employees in the manufacturing company
Autor(ka) práce: Sochnová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on issues of new employee’s recruitment and their subsequent adaptation in the manufacturing company. Goal of the work is analysis, verification, comparison and optimization of procedures and rules used in the hiring process in the chosen company with the aid of HR specialist, inquiry for the newcomers and comparison with the company XY which is similar company to the manufacturing company. Thesis results in recommendations handed over to the manufacturing company for improvement of recruitment of the new employees.
Klíčová slova: human source management; selection procedure; manufacturing company; acquiring and selection of new employees; labour-law relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 24. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61645/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: