Postavení žen ve společnosti Lagardere Travel Retail

Název práce: Position of women in company Lagardere Travel Retail
Autor(ka) práce: Šimůnková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is studying the position of women in business, specifically in Lagardère Travel Retail in the Czech Republic. In the theoretical part, I will focus on the situation of women in the world in business but I will also mention fields like politics which have an influence on the business environment of the country. The practical part assesses the situation in Lagardère Travel Retail. It will describe the hierarchy of the company and presence of female workers in different levels of the management.
Klíčová slova: women; position; gender inequality
Název práce: Postavení žen ve společnosti Lagardere Travel Retail
Autor(ka) práce: Šimůnková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce studuje postavení žen v práci, konkrétně ve firmě Lagardère Travel Retail v České Republice. V teoretické části práce se zaměřím na situaci žen ve světě v oblasti byznysu ale take na postavení žen v politice, což ovlivňuje bysnysové prostředí v daném státě. V praktické části zkoumám situaci ve firmě Lagardère Travel Retail. Budu popisovat hierarchii firmy a přítomnost žen na různých stupních managementu.
Klíčová slova: ženy; pozice žen; nerovnost pohlaví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61306/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: