Strategické řízení jako Koncepce Přežití v Konkrétním Prostředí: Případová Studie hotelu Residence Spalena

Název práce: Strategic Management as a Concept of Survival in Particular Environment: Case Study of the hotel Residence Spalena
Autor(ka) práce: Grishaeva, Elina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor thesis is addressing the topic of usage of the strategic management in different environmental conditions. The aim of the thesis is to critically assess the current state of the hotel Residence Spalena, identify crisis situations and provide recommendations for future improvements based on the concept of strategic management. For the research purposes both primary and secondary data are used. The author used qualitative and quantitative methods of data collection, such as interviews with management and staff of the company and evaluation of the collected statistics. The result was a number of recommendations to promote the efforts of company management in crisis situations for hotel Residence Spalena.
Klíčová slova: hotel industry; Czech Republic ; crisis situation; Strategic management
Název práce: Strategické řízení jako Koncepce Přežití v Konkrétním Prostředí: Případová Studie hotelu Residence Spalena
Autor(ka) práce: Grishaeva, Elina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem využití strategického managementu v různých environmentálních podmínkách. Cílem práce je kriticky zhodnotit současný stav hotelu Residence Spalena, identifikovat krizové situace a poskytnout doporučení pro budoucí zlepšení na základě koncepce strategického řízení. Pro účely výzkumu se používají primární i sekundární data. Autor využil kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat, jako jsou rozhovory s vedením a zaměstnanci společnosti a vyhodnocení shromážděných statistik. Výsledkem bylo několik doporučení na podporu úsilí vedení společnosti v krizových situacích pro hotel Residence Spalena.
Klíčová slova: Strategické řízení; hotelnictví; Česká republika; krizová situace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61302/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: