Karuselové podvody na DPH

Název práce: Karuselové podvody na DPH
Autor(ka) práce: Pevný, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Vopátek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou karuselových podvodů v souvislosti s detekcí tohoto specifického podvodu ve vztahu k zavedení ochranného opatření - kontrolního hlášení. Teoreticky zaměřená analytická část vysvětluje základní principy fungování daně z přidané hodnoty s návazností na podstatu karuselových podvodů a způsoby jejich řešení z pohledu správce daně a orgánů činných v trestním řízení. Za účelem zjištění efektivnosti zavedení kontrolního hlášení pro detekci těchto podvodů jsou v syntetické části v rámci komparativní případové studie porovnány dva případy, na nichž jsou provedenou analýzou sledovány rozdíly a příčinné souvislosti ve způsobu zjišťování podvodné činnosti. Výstupem jsou zjištění o účinnosti kontrolního hlášení společně s dalšími opatřeními v rámci ČR a EU a návrh na aplikaci efektivního opatření do legislativy pro zabránění dalšího páchání karuselových podvodů.
Klíčová slova: Karuselový podvod; DPH; kontrolní hlášení; reverse charge
Název práce: Carousel of Fraud on VAT (Value Added Tax)
Autor(ka) práce: Pevný, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Vopátek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of the “carousel fraud” in terms of the detection of this specific value added tax fraud in relation to the implementation of the protective measure – VAT Control Statement. The theoretically focused analytical part explains the basic principles of the value added tax function and the nature of the carousel frauds and the ways of dealing with them from the point of view of the Tax Administration and the law enforcement agencies. In order to determine the effectiveness of the implementation of the VAT Control Statement for the detection of these frauds, in a comparative case study two cases are analyzed in the synthetic part, on which the differences and causalities are analyzed in the method of detection of fraudulent activity. The output is the findings on the effectiveness of the VAT Control Statement together with other measures within the Czech Republic and the EU and the proposal for the use of an effective measure to legislation to prevent further carousel frauds.
Klíčová slova: Carousel Fraud; VAT; VAT Control statement; Reverse charge

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61208/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: