Německo v mezinárodním obchodě a investicích

Název práce: Germany in global trade and investment
Autor(ka) práce: Mikhaylov, Kirill
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis evaluates current position of Germany in International Trade and Investments. Relevance of this topic can be explained by continuously growing importance of Germany in World Economy in the conditions of ongoing globalization and internationalization, when all countries are interconnected. It appears extremely crucial to analyze what makes Germany one of the leading and influencing economies in the world as well as what position Germany takes, when it comes to Investments and Trade. In order to guide the reader through the development of German economy I decided to not only assess the current state of German economy, but also to analyze the economic challenges Germany has been facing since the beginning of XXI century. To achieve the primary aim, I have scrutinized German export/import structure, identified important trading partners and finally, explored the inflow and outflow of investments in Germany.
Klíčová slova: WORLD TRADE; INVESTMENTS; GERMANY; FDI; EXPORT
Název práce: Německo v mezinárodním obchodě a investicích
Autor(ka) práce: Mikhaylov, Kirill
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce hodnotí současnou pozici Německa z hlediska mezinárodního obchodu a investic. Důležitost tohoto tématu lze objasnit neustále rostoucím významem Německa ve světové ekonomice v podmínkách probíhající globalizace a internacionalizace, kdy jsou všechny země vzájemně propojeny. Je nesmírně důležité analyzovat to, co činí z Německa jednu z vedoucích a nejvíce ovlivňujících ekonomik ve světě, a stejně tak to, jakou pozici má Německo v oblasti investic a obchodu. Abych mohl čtenáře vést vývojem německé ekonomiky, rozhodl jsem se nejen posoudit současný stav německé ekonomiky, ale také analyzovat ekonomické výzvy, kterým čelí německá společnost od počátku 21. století. Abych dosáhl primárního cíle, zkoumal jsem německou strukturu vývozu / dovozu, identifikoval významné obchodní partnery a následně prozkoumal tok investic v Německu.
Klíčová slova: Německo; Mezinárodní obchod; Zahraniční investice; Vývoz

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: