Analýza loajality zákazníka drogerie Rossmann

Název práce: Analýza loajality zákazníka drogerie Rossmann
Autor(ka) práce: Dangová, Thuy Trang
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá loajalitou zákazníka a jejím významem pro firmu. Cílem práce je prozkoumat vztah zákazníka a míru jeho loajality k drogistické síti Rossmann. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována chování spotřebitele a faktorům působícím na jeho rozhodování. Pak se zabývá definicí pojmu loajalita zákazníků a jednotlivými metodami marketingového výzkumu. Dále představuje drogerii Rossmann a její program na podporu loajality zákazníka. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. Prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumáme informovanost zákazníků o věrnostním programu drogerii Rossmann a míru jeho využití. Podle výsledku výzkumu navrhneme některá doporučení na zlepšení. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že lidé mají nízké povědomí o věrnostním programu drogerie Rossmann, což naznačuje i malý počet registrovaných členů. Na základě zjištěných údajů je možné posoudit význam loajálních zákazníků pro budoucí růst firmy.
Klíčová slova: věrnostní program; drogerie Rossmann; loajalita zákazníka
Název práce: Customer loyalty analysis of the drugstore Rossmann
Autor(ka) práce: Dangová, Thuy Trang
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of customer loyalty and its importance for the company. The purpose of this thesis is to study the customer relationship and its degree of loyalty to the drugstore chain Rossmann. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to customer behaviour and the factors affecting customers’ decision-making. Furthermore, it focuses on the definition of customer loyalty and introduces various marketing research methods. Moreover, it presents the drugstore company Rossmann and its loyalty program. The practical part describes the results of a questionnaire inquiring about the customers’ knowledge of the loyalty program of the drugstore and the extent of its use. Recommendations for improvement are suggested based on the outcome of the research. The research showed that people have a low awareness of the loyalty program of the drugstore Rossmann which is indicated by the small number of registered members. Discovered information can be used to assess the value of loyal customers for the company’s future growth.
Klíčová slova: customer loyalty; loyalty program; drugstore Rossmann

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: