Postoje vedení zemědělských firem k managementu krajiny

Název práce: Postoje vedení zemědělských firem k managementu krajiny
Autor(ka) práce: Spalová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Kratochvíl, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zjistit postoje vybraných zemědělských subjektů hospodařících na území Klatovska k udržitelnému managementu krajiny. Zjišťování informací ke kvalitativnímu výzkumu proběhlo metodou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumu se účastnilo celkem 12 zemědělců, kteří byli roztříděni do kategorií: malé, střední a velké konvenční zemědělství a kategorie ekologické zemědělství. Výsledkem práce bylo ověřit předem stanovené předpoklady. Zjištěno (potvrzeno) bylo, že nejméně šetrný vztah ke krajině shledávají velká konvenční zemědělství, naopak malé konvenční farmy se zdají hospodařit šetrně a zaujímají ze všech zkoumaných nejvíce pozitivní postoj ke krajině.
Klíčová slova: půda; zemědělství; pesticidy
Název práce: Attitudes of the management of agricultural companies to the landscape management
Autor(ka) práce: Spalová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Kratochvíl, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to determine an attitude of selected agricultural entities operating in the territory of Klatovy under the terms of the sustainable landscape management. The qualitative research was created by the semi-structured interview method.The research included a total of 12 farmers, who were divided into the categories: small, medium-sized and large conventional farming and the category of organic farming. The result of the work was to verify predetermined assumptions. It was found that the least ecological attitude has a big conventional farming, on the contrary, small conventional farmers seem to be more environment-friendly and take the most positive stand on the landscape.
Klíčová slova: agriculture; soil; pesticides

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 24. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61380/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: