Kulturně historické determinanty mezinárodního vyjednávání - případová studie Čína

Název práce: Kulturně historické determinanty mezinárodního vyjednávání - případová studie Čína
Autor(ka) práce: Kohlová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Jeřábek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vymezit specifika čínského jednání v mezinárodním prostředí na základě rozboru kulturních a historických faktorů. Nejvýznamnější z nich jsou geografické podmínky, formování čínské státnosti a filozofické směry. Práce je zaměřena pouze na stěžejní mezníky, kdy se utvářela specifika čínského mezinárodního jednání. Nejpodstatnější charakteristiky vyplývající z těchto faktorů jsou aplikovány na mezinárodní vyjednávání Číny v rámci případové studie. Část případové studie zahrnuje i rozbor kulturních dimenzí Číny z pohledu Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse, které byly aplikovány přímo na Čínu. V závěru je zhodnoceno, jaký mají dané faktory vliv na současné chování Číny v mezinárodním vyjednávání.
Klíčová slova: Čína; čínská kultura; mezinárodní vyjednávání; Geert Hofstede; Fons Trompenaars
Název práce: Culture and historical factors of international negotiation-case study China
Autor(ka) práce: Kohlová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Jeřábek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor’s thesis is to make an analysis of a cultural and historical influence on a China’s behaviour in international negotiation. The most influential factors are geografical conditions, forming of Chinese statehood and Chinese philosophy. This thesis is focused only on the most important milestones, which were creating the specifics of Chinese international negotiation. The most meaningful characteristics from these factors are applicated on Chinese international negotiation in the method of case study. The analysis and application of Geert Hofstede’s and Fons Trompenaarses cultural paradigms for Chinese culture is included as well. The conclusion summarises which influence have this factors on todays Chinese international negotiation.
Klíčová slova: Fons Trompenaars; China; Chinese culture; international negotiation; Geert Hofstede

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: