3D grafika a film: Tvorba filmových kulis s využitím CGI

Název práce: 3D grafika a film: Tvorba filmových kulis s využitím CGI
Autor(ka) práce: Zdeňková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Dušek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je věnovaná tvorbě filmových exteriérů pomocí 3D grafiky. Teoretická část práce se zabývá principy a postupy pro tvorbu 3D scény s důrazem na 3D modelování. Součástí jsou také možnosti automatizace práce a pravidla pro dosažení fotorealistické scény. Práce také mapuje celý proces při výrobě vizuálních efektů. Poslední část je věnovaná analýze videí a jiných zdrojů o tvorbě CGI prostředí u hollywoodských filmů. Implementační část obsahuje obrázky městského prostředí vytvořeného v programu Cinema 4D. Součástí je popis dosažení výsledku s uplatněním technik a principů popsaných v teoretické části. Zároveň tato část obsahuje i doporučení a možná úskalí tvorby komplexní scény.Hlavním cílem bylo zmapovat současné techniky tvůrců CGI prostředí a uplatnit je při tvorbě fotorealistického modelu městského prostředí.
Klíčová slova: vizuální efekty; CGI; komplexní 3D scéna; fotorealistické prostředí; 3D modelování
Název práce: 3D graphics and film: Creating film exteriors using CGI
Autor(ka) práce: Zdeňková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Dušek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is devoted to creating film exteriors using 3D graphics. The theoretical part deals with principles and procedures for creating 3D scenes with an emphasis on 3D modeling. Included are the possibilities of automation of work and the rules for achieving the photorealistic scene. The work also describes the entire process of the visual effects production. The last part is dedicated to analyzing videos and other sources about creating CGI environments for Hollywood films.The implementation section contains images of the urban environment created in Cinema 4D. Part of this is a description of the achievement of the results with application of the techniques and principles described in the theoretical part. This section also contains recommendations and possible problems during creating complex scenes.Thesis goal was to explore methodology and trends of CGI creators and to apply them to the photorealistic model of the urban environment.
Klíčová slova: photorealistic environment; complex 3D environment; 3D modeling; visual effects; CGI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64780/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: