Posouzení vhodnosti Azure Stream Analytics pro zpracování archivních dat

Název práce: Posouzení vhodnosti Azure Stream Analytics pro zpracování archivních dat
Autor(ka) práce: Vrána, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá čerpáním archivních dat z Azure Storage za použití Azure Streaming Analytics. Zhodnocuje zda je Azure Stream Analytics vhodné řešení pro tento úkol a jaké výhody přináší. Posuzování je provedeno skrze teoretickou analýzu a provedení testů s cílem určit přibližné limity produktu. V teoretické části se práce zabývá představením a vymezením pojmů důležitých k pochopení technologie. Je zde také věnována pozornost cloudovému úložišti Azure Blob Storage. Následně je do větší hloubky představován produkt Azure Stream Analytics. Druhá část práce je zaměřena na sestavování a provádění testů za použití sad testovacích dat. Při těchto testech je zkoumána zejména rychlost a výpočetní náročnost zpracování dat z archivního Azure Blob Storage. Všechny výsledky následně vstupují do diskuze o celkové vhodnosti řešení. Práce dochází k závěru, že řešení je vhodné, avšak uvádí výhrady vůči extrémně velkým objemům dat v řádech desítek miliónů záznamů a počtům souborů v řádech tisíců.
Klíčová slova: archivní data; Azure Blob Storage; Azure Storage; Azure Stream Analytics; cloud; cloudová úložiště; cloudové služby; complex event processing; Microsoft Azure; streaming data
Název práce: Evaluation of Azure Stream Analytics for Processing od Archive Data
Autor(ka) práce: Vrána, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with processing of archive data from Azure Storage using Azure Stream Analytics.It evaluates the suitability of Azure Stream Analytics for this task and describes the benefits of used solution. Evaluation is based on theoretical analysis and execution of tests to determine the limits of the product. In the theoretical part the thesis describes and present important terms which are needed to understand the technology. In this part some attention is also given to the Azure Blob Storage. Further, the Azure Stream Analytics is described in greater depth. Second part of this thesis is focused on preparing and executing test based on testing data sets. These tests especially consider the speed and computational resources used during the processing of data from archive Azure Blob Storage. The Results are then evaluated in a discussion about the overall suitability of the solution. The thesis concludes that the solution is suitable, but points out some problems in processing with extreme volumes of data, orderly millions of records and great amounts of files in orders of thousands.
Klíčová slova: archive data; Azure Stream Analytics; cloud; cloud storage; cloud services; complex event processing; Microsoft Azure; streaming data; Azure Blob Storage; Azure Storage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64236/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: