Ekonometrická analýza inflace s využitím panelových dat

Název práce: Ekonometrická analýza inflace s využitím panelových dat
Autor(ka) práce: Havlík, Vratislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Macková, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonometrickou analýzou inflace a agregáty, které by ji mohly ovlivňovat, tj. nezaměstnanost, produktivita zaměstnanců, HDP a vládní nákupy založenou na panelových dat tří skupin států, a to Visegradské skupiny, států Beneluxu a baltských států v období od roku 2004 do roku 2016. V práci jsou použity a srovnány modely sloučené regrese na panelových datech a odhady metodami fixních, náhodných a zkorelovaných náhodných efektů, následně jsou výsledky vyhodnoceny jak individuálně, tak i srovnány meziskupinově.
Klíčová slova: panelová regrese; sloučená regrese na panelových datech; fixní efekty; náhodné efekty; zkorelované náhodné efekty; nezaměstnanost; inflace
Název práce: Econometrics Analysis of Inflation using Panel Data
Autor(ka) práce: Havlík, Vratislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Macková, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with an econometric analysis of inflation and other aggregates, which could influence inflation, i.e. unemployment, productivity of employees, GDP and government consumption expenditure, based on a panel of 3 groups of countries, i.e. Visegrad Four, Benelux and Baltic states from 2004 to 2016. In this thesis it will be used pooled regression, fixed effects model, random effects model, correlated random effects model, then results will be evaluated individually and compared differences between groups of countries.
Klíčová slova: Panel regression; correlated random effects; unemployment; inflation; pooled regression; fixed effects; random effects

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2017
Datum podání práce: 30. 4. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63971/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: