Analýza dopadu aplikace nového vizuálního stylu Vodafone na HR kampaň a porovnání s konkurencí

Název práce: Analýza dopadu aplikace nového vizuálního stylu Vodafone na HR kampaň a porovnání s konkurencí
Autor(ka) práce: Růta, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Hartman, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá personálním marketingem značky Vodafone na sociální síti Facebook a to především vznikem a činností stránky Vodafone Careers. Zkoumá okolnosti tohoto vzniku, koncept stránky, příspěvků a také reakce na sdílený obsah. Hlavním cílem práce je analyzovat úspěšnost obsahu stránky Vodafone Careers a stanovit doporučení ke zlepšení, kterým by bylo zvýšení reakcí na příspěvky a celkový úspěch příspěvků u uživatelů Facebooku. Nejprve bude popsána definice personálního marketingu, jeho formy a situace na trhu. Bude představena firma Vodafone, její činnost a tón komunikace. Poté bude definován a srovnán aktuální a předchozí vizuální styl firmy. V návaznosti na to bude popsán personální marketing přímo značky Vodafone. Poté bude popsán koncept samotné stránky Vodafone Careers, při kterém bude stanoveno několik otázek k ověření. Odpovědi na ně budou zjištěny především pomocí dat o úspěšnosti jednotlivých příspěvků vzhledem k engagement rate. Cíle práce bude dosaženo srovnáním tématicky podobných příspěvků z facebookových stránek Vodafone CZ a Vodafone Careers. Přínosem práce bude shrnutí úspěšnosti stránky Vodafone Careers ve vztahu k personálnímu marketingu firmy Vodafone a doporučení pro zlepšení na téže stránce.
Klíčová slova: Engagement rate; Sociální sítě; Personální marketing
Název práce: An analysis of the impact of Vodafone's new visual style application on a personal marketing campaign
Autor(ka) práce: Růta, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Hartman, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Author in this thesis examines personal marketing of Vodafone on the Facebook social network especially origine and activities of the page Vodafone Careers. It examines the circumstances of this origin, the concept of the site, the posts and the responses to the shared content.The main goal of the work is to analyze the success of the Vodafone Careers page content and to set up recommendations for improvement, which would increase the responses to posts and the overall success of Facebook posts.Personal marketing, its form and market situation are described firstly. Then Vodafone company its activity and communication tone are defined. Also, the current and previous visual style of the company is defined and compared. This is followed by description of personal marketing of Vodafone itself. The concept of the Vodafone Careers page itself will be described, which will set out several verification questions. The answers will be found primarily through the data about engagement rate on page.The goals of the thesis will be achieved by comparing two posts with very similar topics from facebook pages of Vodafone CZ and Vodafone Careers.Contribution of this work will be a evaluation of the success of Vodafone Careers page in relation to Vodafone's personal marketing and recommendations for improvement on the same page.
Klíčová slova: social media; personal marketing; Engagement rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65086/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: