DEVIZOVÉ INTERVENCE 2013 - 2017, STRATEGIE EXITU Z KURZOVÉHO ZÁVAZKU ČNB A JEJICH DOPADY NA EKONOMIKU ČR

Název práce: DEVIZOVÉ INTERVENCE 2013 - 2017, STRATEGIE EXITU Z KURZOVÉHO ZÁVAZKU ČNB A JEJICH DOPADY NA EKONOMIKU ČR
Autor(ka) práce: Soustružník, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou použití nestandardního nástroje v podobě devizových intervencí, jejich dopady na makroekonomické agregáty v ČR, způsobem exitu z tohoto režimu a návratu k normální měnové politice. Práce přináší celkový pohled na fungování měnové politiky centrálních bank včetně všech jejich souvislostí, které následně aplikuje na analýzu vývoje inflace ve formě indexu CPI a deflátoru HDP. Na tomto základě se dochází k závěru, že identifikace prostřednictvím CPI není zcela správná. Následný rozbor dopadů do reálné ekonomiky potvrzuje pozitivní vliv na růst exportu, naopak přímým důsledkem je nárůst portfoliových investic, které směřovaly zejména do českých státních dluhopisů. Spojení analyzovaných dat a teoretických poznatků vede ke konstatování, že devizové intervence jako takové byly úspěšné, nicméně byly opožděné a současného stavu by se pravděpodobně dosáhlo i bez nich.
Klíčová slova: devizové intervence; měnová politika; úroková míra; deflace; cílování inflace; normalizace měnové politiky; exitová strategie
Název práce: FOREIGN EXCHANGE INTERVENTIONS 2013-2017, EXIT STRATEGY OUT OF THE EXCHANGE RATE COMMITMENT AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY OF THE CZECH REPUBLIC
Autor(ka) práce: Soustružník, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with an aspect of the use of non-standard monetary tool in the form of foreign exchange interventions, its impacts on macroeconomic aggregates in the Czech Republic, a way out of this regime and return to normal monetary policy. The paper provides an overview of functionality of central banks’ monetary policy, including the overall context. Afterwards, the facts are applied to the analysis of inflation in the form of CPI index and GDP deflator. On this basis, it is concluded that identification through the CPI is not entirely correct. Subsequent analysis of impacts on the real economy confirms a positive effect on export. On the contrary, the direct result is an increase in portfolio investments which was mainly directed to Czech government bonds. Combination of data analysis and theoretical research leads to the conclusion that foreign exchange interventions themselves were successful but delayed and the current state would be probably reached anyway.
Klíčová slova: deflation; inflation targeting; monetary policy normalization; foreign exchange interventions; exit strategy; interest rate; monetary policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2017
Datum podání práce: 7. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: