Sociální zázemí a nezaměstnanost mladých v Evropě: analýza pomocí SEM modelů

Název práce: Sociální zázemí a nezaměstnanost mladých v Evropě: analýza pomocí SEM modelů
Autor(ka) práce: Pastor, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Charakterové vlastnosti člověka jsou součástí jeho identity. Tyto vlastnosti se ve velké míře přejímají od rodičů, kteří jsou největším zdrojem vlivu na charakter. Souvislost mezi vlastnostmi rodičů a dětí je již známým a potvrzeným faktem. Tato závěrečná práce se zabývá otázkou, zdali otec a matka předávají své vlastnosti dítěti ve stejné míře. K modelování kauzálního vztahu je použit model strukturních rovnic, zkráceně SEM. SEM je často využívaným prostředkem v psychometrii, ekonometrii, sociálních studiích atd., kdy je potřeba použití latentních proměnných a modelovat ne explicitně vyjádřené faktory. Ty jsou poté navázány do strukturních rovnic, které nesou kauzální strukturu modelu.
Klíčová slova: SEM; CUPESSE; Velká pětka; kauzalita; charakter
Název práce: Social background and youth unemployment in Europe: analysis with SEM
Autor(ka) práce: Pastor, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Personality traits are part of each person’s identity. These traits are mainly passed from parents to children as parents are the greatest source of influence on personality traits. Connection between parental and child traits is already known and proven fact. This master thesis aim is to research if mothers and fathers are passing their traits equally to their children. Structural equation model, also known as SEM, is used to model the causal relationship. SEM is commonly used in psychometric, econometric, social studies etc., where latent variables are needed in order to model not-explicitly expressed factors. These are later on bound into structural equations, which carries the causal structure of the model.
Klíčová slova: SEM; CUPESSE; Big Five; causality; traits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2017
Datum podání práce: 7. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: