Lineární modely pro analýzu panelových dat

Název práce: Lineární modely pro analýzu panelových dat
Autor(ka) práce: Prokop, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Sobíšek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na popis lineárních modelů pro analýzu panelových dat. V rámci práce je pracováno s modely, které jsou používány pro analýzu vyvážených, krátkých panelových dat. Cílem práce je zkoumat lineární modely pro analýzu zmíněného druhu panelových dat. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, kde v první kapitole je čtenář seznámen s výhodami, ale i s nástrahami, které panelová data přináší. Ve druhé kapitole jsou představeny nejrozšířenější lineární modely pro analýzu panelových dat. Ve třetí kapitole jsou modely, které byly popsány ve druhé kapitole aplikovány na simulovaná data. Závěrečná čtvrtá kapitola obsahuje analýzu reálných dat. Pro účely analýzy reálných dat byla využita data z šetření SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Spojením teoretického představení metod, aplikace metod na simulovaná data a využitím metod pro analýzu reálných dat je docíleno komplexního rámce pro představení možných přístupů k analýze panelových dat. Aplikací metod, popsaných v rámci druhé kapitoly, na simulovaná data, byla ukázána funkčnost modelů i testů.
Klíčová slova: Analýza panelových dat; Poolový model; Model komponentních chyb; SHARE
Název práce: Linear models for panel data analysis
Autor(ka) práce: Prokop, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Sobíšek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is focused on description of linear models for panel data analysis. In this thesis is worked with models for the short, balanced panel data analysis. The aim of the thesis is to study such models for panel data analysis. The thesis is divided into four main chapters. In the first chapter are presented the main advantages and demerits related to panel data usage. In the second chapter, are presented the most used linear models for the panel data analysis. In the third chapter are the models shown in the second chapter applied to simulated data. The final chapter contains the panel data analysis of the real panel dataset from the SHARE survey. By connecting of the methods theory with methods application on simulated dataset and with the real panel data analysis is created the complex framework of possible panel data analysis approaches. The functionality of models and tests is verified by the application on simulated panel data set.
Klíčová slova: The Error Component Regression model; SHARE; Panel data analysis; Pool model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 8. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: