Flow a pracovní naplnění

Název práce: Flow a pracovní naplnění
Autor(ka) práce: Veselá, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Oponenti práce: Honsová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje tématu psychického stavu Flow a jeho spojitosti s pracovním naplněním. První, teoretická část, představuje pojem a popisuje jeho prvky. Dále se zaměřuje na charakteristické rysy autotelických osobností, vliv Flow na pracovní spokojenost a znaky podporujícího prostředí. Na základě teoretických poznatků je zpracován empirický výzkum formou dotazníkového šetření. Jeho výsledky jsou představeny v druhé části práce, která se zaměřuje na stav Flow mezi studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Získaná data jsou podrobena analýze a vyhodnocena. Na závěr jsou stanoveny návrhy a doporučení k individuálnímu rozvoji i zlepšení vnějších podmínek.
Klíčová slova: Flow; pracovní naplnění; autotelická osobnost; vnitřní motivace
Název práce: Flow and work fulfillment
Autor(ka) práce: Veselá, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Oponenti práce: Honsová, Pavlína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the theme of mental state Flow and its connection with fulfillment at work. The first, theoretical part, introduces and explains the concept and describes its elements. It also focuses on features of autotelic personalities, the influence of Flow on job satisfaction and the characteristics of supportive environment. On the basis of the theoretical knowledge is carried out an empirical research in form of questionnaire survey. Its results are presented in the second part of thesis, which focuses on flow state among students at the University of Economics in Prague. Obtained data is analyzed and evaluated. In the end of the thesis proposals and recommendations for individual development and improvement of external conditions are set out.
Klíčová slova: Flow; work fulfillment; autotelic personality; intrinsic motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2017
Datum podání práce: 8. 5. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63777/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: