Mimomanželská plodnost v České republice a v kontextu vybraných zemí EU

Název práce: Mimomanželská plodnost v České republice a v kontextu vybraných zemí EU
Autor(ka) práce: Sládková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Šimková , Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj plodnosti, se zaměřením na mimomanželskou plodnost v České republice po roce 1960, včetně analýzy faktorů ovlivňujících postoje k manželství a rodičovství v současné populaci. Hlavním cílem práce je provedení shlukové analýzy v rámci vybraných států Evropské unie pro rok 2005, 2010 a 2015. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. Teoretická část se zabývá definicí základních pojmů, postavením rodiny v České republice, plodností a sňatečností z pohledu odborné literatury. Analytická část je věnována vývoji vybraných demografických ukazatelů z oblasti plodnosti, mimomanželské plodnosti a sňatečnosti v České republice po roce 1960. Praktická část práce pak zahrnuje provedenou shlukovou analýzu na vzorku 24 států Evropské unie a její hlavní výstupy pro jednotlivé roky v podobě dendrogramů
Klíčová slova: rodina; plodnost; mimomanželská plodnost; manželství; sňatečnost; shluková analýza
Název práce: Nonmarital fertility in the Czech Republic and in the context of selected countries of the EU
Autor(ka) práce: Sládková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Šimková , Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the fertility process with focus on nonmarital fertility in the Czech Republic after 1960, including the analysis of factors, that have an influence on attitudes on marriage and parenthood in contemporary society. The main aim of the thesis is to make cluster analysis for selected countries of the EU in 2005, 2010 and 2015. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part deals with the definition of terms, the family´s position in the Czech Republic, fertility and nuptiality on the basis of reference books. The analytical part concentrates on the development of selected demographical indicators related to fertility, nonmarital fertility and nuptiality in the Czech Republic after 1960. The practical part comprises the cluster analysis of 24 countries of the EU and its crucial outputs (dendrograms) for each of the selected years.
Klíčová slova: family; fertility; nonmarital fertility; marriage; cluster analysis; nuptiality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2017
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63274/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: