Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele

Název práce: Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele
Autor(ka) práce: Mayerlová, Evelyn
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je posoudit vliv devizových intervencí České národní banky na vybrané makroekonomické agregáty, kterými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti, a také posouzení vlivu devizových intervencí na zahraniční obchod s nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, kterým je Německá spolková republika. Práce se skládá z teoretického úvodu, kde je obecně shrnuta funkce České národní banky v České republice a vznik, popis a průběh devizových intervencí uskutečněných na tuzemském trhu. Další část práce se věnuje statistické analýze vlivu devizových intervencí na dané makroekonomické agregáty. Analýza je provedena pomocí kointegrační analýzy. Vysvětlující proměnnou je výše měnového kurzu a vysvětlovanými proměnnými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti. Pomocí jednorovnicových modelů je popsán vliv výše měnového kurzu na výše uvedené vysvětlované proměnné.
Klíčová slova: měnový kurz; intervence; makroekonomické agregáty; Česká národní banka; časové řady; kointegrační analýza
Název práce: Czech National Bank interventions and their the impact on selected macroeconomic aggregates
Autor(ka) práce: Mayerlová, Evelyn
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Blatná, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this diploma thesis is to assess the impact of Czech National Bank interventions on selected macroeconomic aggregates such as import, export, GDP and unemployment rate and also assess the impact of interventions on foreign trade with the most important business partner of the Czech Republic, the German Federal Republic. The thesis consists of a theoretical introduction, where the function of the Czech National Bank in the Czech Republic is summarized and the formation, description and course of interventions on the domestic market. The next part of the thesis deals with the statistical analysis of the influence of interventions on the given macroeconomic aggregates. The analysis is performed by cointegration analysis. The explaining variable is the exchange rate and explained variables are import, export, GDP and the unemployment rate. Single-equation models describe the effect of the exchange rate on the above explained variables.
Klíčová slova: exchange rate; intervention; macroeconomics aggregates; time series; Czech National Bank; co-integration analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2016
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: