Zásady Lean Startup metodologie aplikovány do prostředí zavedené firmy

Název práce: Zásady Lean Startup metodológie aplikované do prostredia zavedenej firmy
Autor(ka) práce: Fatinová, Nicole
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Paulín, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práca sa venuje možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných firiem, a to prostredníctvom uplatnenia metodológie určenej pre začínajúce firmy – startupy. Teoretická časť popisuje a vysvetľuje koncept Lean Startup, princípy korporátneho podnikania, intrapodnikania a venuje sa možnosti ich vzájomného prepojenia. V tomto kontexte ďalej popisuje aktuálnu situáciu v Českej republike. Praktická časť sa venuje vytvoreniu metódy, ktorou sa malé a stredné podniky môžu riadiť v prípade tvorby nového produktu alebo inovácie produktu stávajúceho. K tvorbe danej metódy autorka využíva syntézu aktuálnych poznatkov úspešných autorov, profesorov a podnikateľov, ktorí sa venujú uplatneniu modelu Lean startup v praxi. Výstupom práce je reálny produkt vytvorený pomocou navrhnutej metódy, ktorý potvrdzuje predpoklad, že princípy Lean Startup metodológie môžu byť úspešne aplikované aj v zavedených malých a stredných podnikoch.
Klíčová slova: Korporátne podnikanie; Intrapodnikanie; Business Model Canvas; Lean Startup
Název práce: Zásady Lean Startup metodologie aplikovány do prostředí zavedené firmy
Autor(ka) práce: Fatinová, Nicole
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Paulín, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem, a to prostřednictvím uplatnění metodologie určené pro začínající firmy – Lean Startup.Teoretická část popisuje a vysvětluje koncept Lean Startup, principy korporátního podnikání, intrapodnikáni a věnuje se možnosti jejich vzájemného propojení. V tomto kontextu dále popisuje aktuální situaci v České republice.Praktická část se věnuje vytvoření metody, kterou se malé a střední podniky mohou řídit v případě tvorby nového produktu nebo inovace produktu stávajícího. K tvorbě dané metody autorka využívá syntézu aktuálních poznatků úspěšných autorů, profesorů a podnikatelů, kteří se věnují uplatnění modelu Lean startup v praxi. Výstupem práce je reálný produkt vytvořen pomocí navržené metody, který potvrzuje předpoklad, že principy Lean Startup metodologie mohou být úspěšně aplikovány v zavedených malých a středních podnicích.
Klíčová slova: Korporátní podnikání; Intrapodnikání; Business Model Canvas; Lean Startup
Název práce: Lean Startup principles applied to the environment of an established company
Autor(ka) práce: Fatinová, Nicole
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Paulín, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Master Thesis deals with the possibility of increasing the competitiveness of small and medium-sized companies by applying the methodology for start-ups.The theoretical part describes and explains the concept of Lean Startup, principles of corporate entrepreneurship, intrapreneurship and deals with the possibilities of their interconnection. In this context, it also describes the current situation in the Czech Republic.The practical part is devoted to the creation of a method that small and medium-sized enterprises can apply in case of creating a new product or innovating the existing one. The author uses synthesis of current knowledge of successful authors, professors and entrepreneurs who are dedicated to the Lean startup model in practice. The output of the thesis is a real product created by using the proposed method. It confirms the premise that the Lean Startup principles can be successfully applied to established small and medium enterprises.
Klíčová slova: Intrapreneurship; Corporate entrepreneurship; Business Model Canvas; Lean Startup

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62766/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: