Ekonomické dopady cenové regulace léčiv v České Republice a ve Švýcarsku v období 2011-2016

Název práce: Economic Consequences of the Price Regulation of Pharmaceuticals in Czech Republic and Switzerland Between 2011–2016
Autor(ka) práce: Fajstavrová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Kozák, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with the problematic of pharmaceutical price regulation and its impact to public and pharmaceutical companies in the Czech Republic and Switzerland. The thesis examines the background of Czech and Swiss health system and outlines the issues with pharmaceutical pricing and price regulation. Furthermore, determines inequalities between individual reimbursement and price mechanisms. The interest of thesis is to refer to differences in both systems and assess the problem with unavailability of highly innovative medicines in the Czech Republic. Economic theories, which are contained within the theoretic part focus on problematic of market regulation and state’s interventions. They present the summary of market mechanism functioning and price setting. It concludes by noting, that the reimbursement system of pharmaceuticals in the Czech Republic needs another examination and new mechanism, which would be implied more precise.
Klíčová slova: regulation; health system; pharmaceuticals
Název práce: Ekonomické dopady cenové regulace léčiv v České Republice a ve Švýcarsku v období 2011-2016
Autor(ka) práce: Fajstavrová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Kozák, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cenové regulace léčiv a jejím dopadem na veřejnost a farmaceutické firmy v České Republice a ve Švýcarsku. Práce zkoumá pozadí českého a švýcarského zdravotnictví a nastiňuje problémy při oceňování léčiv a cenové regulaci. Dále blíže determinuje nerovnosti mezi jednotlivými úhradovými a cenovými mechanismy. Předmětem zájmu bakalářské práce je poukázat na rozdíly v jednotlivých systémech a ohodnotit problém s nedostatekm inovativních léků v České republice. Ekonomické teorie, které jsou uvedeny v rámci teoretiské části se zabývají problematikou tržní regulace a státních intervencí. Prezentují shrnutí fungování tržního mechanismu a nastavování cen. Závěrem práce konstatuje, že systém úhrady léků v České Republice potřebuje další šetření a nový mechanismus úhrady, který by byl implicitně lepší a preciznější.
Klíčová slova: regulace; zdravotnický systém; farmaceutika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 27. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: