Finanční analýza společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o

Název práce: Finančná analýza firmy Mondelez Czech Republic s.r.o
Autor(ka) práce: Kopčáková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje finančnej analýze spoločnosti Mondelēz Czech Republic s.r.o. Práca sa delí do dvoch častí na teoretickú a praktickú časť. Ako zdroj dát pre finančnú analýzu boli využité verejne dostupné informácie. Cieľom práce je vyhodnotiť celkovú finančnú situáciu spoločnosti za roky 2012 – 2016. V teoretickej časti sú uvedené obecné informácie o finančnej analýze, jej užívateľoch, pomerových ukazovateľoch a o metódach celkového zhodnotenia finančného zdravia spoločnosti. V praktickej časti je stručne predstavená skúmaná spoločnosť a následne je aplikovaná metodika z teoretickej časti. Zistené výsledky sú zhrnuté v závere práce.
Klíčová slova: vertikálna a horizontálna analýza; pomerové ukazovatele; bonitné a bankrotové modely; čistý pracovný kapitál; finančná analýza
Název práce: Finanční analýza společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o
Autor(ka) práce: Kopčáková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. Práce se dělí do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Jako zdroj finanční analýzy byly využity veřejně dostupné informace. Cílem práce je vyhodnotit celkovou finanční situaci společnosti za roky 2012 - 2016. V teoretické části jsou uvedené obecní informace o finanční analýze, jejich zdrojích, o jejich uživatelích, o poměrových ukazatelích a o metodách celkového finančního zdraví společnosti. V praktické části je stručně představená zkoumaná společnost a následně je využitá a aplikovaná metodika z teoretické částí . Zjištěné výsledky jsou shrnuté v závěru práce.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; čistý pracovní kapitál; finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; bankrotní a bonitní modely
Název práce: Financial analysis of the company Mondelez Czech Republic s.r.o
Autor(ka) práce: Kopčáková, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The Bachelor´s Thesis is focused on the financial analysis of the company Mondelez Czech Republic s.r.o. The thesis is divided into a two parts, theoretical and a practical part. Public information was used as the source for the financial analysis. The aim of the thesis is to evaluate general financial situation of the company from 2012 to 2016. The theoretical part contains general information about the financial analysis is presented, about their users, the ratio indicators and methods of the overall assessment of the financial health of the company. In the practical part, there is a brief introduction of the studied company and the methodology from the theoretical part is consequently applied. The ascertained results are summarized in the summary of the thesis.
Klíčová slova: financial ratios; creditworthiness and bankruptcy models; working capital; financial analysis; horizontal and vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 11. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: