Vizuální styl kulturního projektu hudební festival Dvořákova Praha v letech 2013 a 2014

Název práce: Vizuální styl kulturního projektu hudební festival Dvořákova Praha v letech 2013 a 2014
Autor(ka) práce: Šímová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou změny vizuálního stylu v případě hudebního festivalu klasické hudby Dvořákova Praha. jeho výraznou a netradiční změnou v roce 2013 a navrácení ke klasickému vizuálnímu stylu v roce 2014. Z pohledu grafické teorie popisuje pojmy kulturní projekt, hudební festival, marketing, guerilla marketing, firemní identita, firemní design a firemní image. Dále popisuje průběh a jednotlivé fáze a postupy tvorby jednotného vizuálního stylu. Předmětem praktické části je zhodnocení jednotlivých vizuálních stylů na základě teoretických principů grafického designu. Práce se na základě získaných poznatků zabývá důvody změny vizuálního stylu a propagace festivalu v roce 2013 volby právě tzv. guerilla marketingu, výsledky a dopady jeho aplikace, změny po aplikaci nového vizuálního stylu v roce 2014 spolu s jeho analýzou.
Klíčová slova: vizuální styl ; logo; hudební festival; firemní identita; Dvořákova Praha
Název práce: Visual style of a cultural project music festival Dvořákova Praha in years 2013 and 2014
Autor(ka) práce: Šímová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis introduces the problems of visual style redesign in a case of the classical music festival Dvořákova Praha, it´s a nontraditional change in 2013 and returned to classic visual style in 2014. From a view of graphic design theory this thesis describes terms like cultural projects, music festivals, marketing, guerilla marketing, corporate identity, corporate design and corporate image. Furthermore, the thesis describes the process and stages of creating a unified visual style. The subject of a practical part is evaluation of each visual style based on theoretical principles of a graphic design field. Along with reasons for the visual style redesign and for choosing a guerilla marketing campaign for its promotions, results and impact of this change and after using new visual style in 2014 together with its analysis.
Klíčová slova: visual style; corporate identity; logo; music festival

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65080/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: