Strategická analýza společnosti Safibra

Název práce: Strategická analýza společnosti Safibra
Autor(ka) práce: Šašek, Radim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Šárovcová, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současné strategické postavení společnosti Safibra, s.r.o. a navrhnout doporučení a pro její budoucí strategické rozhodování. Tato doporučení budou vyplývat z výstupů provedené analýzy dle metod strategické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zkoumány a popsány pojmy jako mise a vize, strategické řízení, inovační strategie, analýza mikrookolí a makrookolí, interní analýza a SWOT analýza. Především se zaměřením na analýzu mikro okolí a interní analýzu. V praktické části pak dojde k aplikaci metod dříve popsaných, za účelem identifikace faktorů externí a interní analýzy, které udávají strategické postavení společnosti. Práce bude poskytnuta společnosti, pro její budoucí plánování.
Klíčová slova: VRIO analýza; Hodnotová křivka produktu; Porterův model pěti sil
Název práce: Strategic analysis of Safibra, s.r.o
Autor(ka) práce: Šašek, Radim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Šárovcová, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the current strategic position of Safibra, s.r.o. and to make suggestions and recommentations for its future strategic decission making. These recomendations will result from the outputs of the thesis, according to methods of strategic analysis. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part terms like mission and vision, strategic management, innovation strategy, analysis of micro and macro environment and SWOT analysis are examined. The thesis will mainly focus on the micro environment analysis and internal analysis. In the practical part, the aforementioned methods are applied, in order to identify internal and external factors that determine the strategic position of the company. The thesis will be provided to the company management for future use in strategic planning.
Klíčová slova: Porter´s five forces model; VRIO analysis; Value curve of a product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 11. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65978/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: