Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv měnových intervencí na import a export v České republice

Autor práce: Holečková, Bára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Osoba oponující práci: Hořejší, Bronislava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv měnových intervencí na import a export v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na detailnější rozebrání intervencí České národní banky, především na ovlivnění exportu a importu a na zhodnocení efektivnosti intervencí v české ekonomice. Také se zabývá tím, jak se export a import a tedy i čistý export vyvíjel před, při i po intervencích a blíže tedy přibližuje vývoj naší ekonomiky v tomto období. Vývoj měnového kurzu české koruny vůči euru je blíže popsán a graficky předveden. Praktická část je využita k bližšímu zpracování Marshall-Lernerovy podmínky s využitím J křivky. V neposlední řadě bude použita i regresní analýza pro potvrzení informací, které byly zjištěné pomocí předchozích analýz, tedy určením závislosti proměnných. Na závěr bude zjištěna odpověď, zda se export či import díky intervencím změnil, co to ovlivnilo a jak velké následky byly způsobeny ekonomice.
Klíčová slova: Měnové intervence; Marshall-Lernerova podmínka; J křivka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv měnových intervencí na import a export v České republice
Překlad názvu: Influence of currency intervention on import and export in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on the detailed analysis of interventions of the Czech National Bank, especially on the influence of export and import and on the evaluation of the effectiveness of interventions in the Czech economy. It also explains how exports and imports, and thus net exports, developed before, during and after interventions and therefore explains in detail the development of Czech economy during this period. The development of the Czech crown exchange rate towards the euro is described in more detail and graphically presented. The practical part is used for closer processing of the Marshall-Lerner condition using the J curve. Last but not least, regression analysis will be used to confirm the information that has been detected by previous analysis by determining the dependence of variables. In conclusion, there will be found an answer if export or import have changed due to interventions, what affected them and what consequences were caused to the economy.
Klíčová slova: J curve; Marshall-Lerner condition; Currency intervention

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.