Kulturní turismus v lokální destinaci Táborsko

Název práce: Kulturní turismus v lokální destinaci Táborsko
Autor(ka) práce: Formánková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tittelbachová, Šárka
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem v lokální destinaci Táborsko. Cílem práce je zanalyzovat řízení a organizování turismu v této destinaci. V teoretické části jsou rozvedené definice turismu, předpokladů k jeho rozvoji, destinace turismu a destinačního managementu. V analytické části se práce zaměřuje už na samotné Táborsko, jehož přirozené středisko tvoří město Tábor proslavené svou husitskou minulostí. Zde se práce zaměřuje na kulturní atraktivity Táborska a řízení turismu, jehož složkami jsou i propagace, produkty turismu, poskytované služby a networking. Poslední části práce se zaměřují na návštěvnost destinace, rozhovory s aktéry turismu a doporučení pro zkvalitnění řízení a organizovaní turismu v destinaci.
Klíčová slova: Tábor; analýza; kulturní turismus; turistické atraktivity; řízení destinace
Název práce: Cultural tourism in the local destination Táborsko
Autor(ka) práce: Formánková, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tittelbachová, Šárka
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with cultural tourism in the local destination Táborsko. The aim of the thesis is to analyze the management and organization of tourism in this destination. In the theoretical part there are delineated definitions of tourism, prerequisites for its development, tourism destination and destination management. In the analytical part, the thesis focuses on Táborsko itself, whose center is formed by the town Tábor, which is famous for its Hussite past. In this part the thesis focuses on the cultural attractiveness of Tábor and destination management, whose components are the promotion, products of tourism, provided services and networking. The last part of the thesis focuses on the destination attendance, interviews with important figures of tourism and recommendations for improving the management and organization of tourism in the destination.
Klíčová slova: Tábor; analysis; cultural tourism; tourist attractiveness; destination management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: