Informační systémy a zdroje pro sledování zaměstnanosti a nezaměstnanosti v kontextu migrace do EU-28

Název práce: Informační systémy a zdroje pro sledování zaměstnanosti a nezaměstnanosti v kontextu migrace do EU-28
Autor(ka) práce: Pazdera, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Nývlt, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je kritické zhodnocení informačních systémů v kontextu migrace, zaměstnanosti a nezaměstnanosti v EU-28. Dále je nastíněn vliv migrace na zaměstnanost a nezaměstnanost v rámci EU. Bakalářská práce analyzuje aktuální situaci na evropském trhu práce v kontextu s migranty. Data ze všech 28 zemí Evropské unie pochází z let 2005 až 2017. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část definuje základní pojmy trhu práce, zaměstnanosti, nezaměstnanosti a migrace. Druhá část se zabývá prací s daty a grafy pro zjištění vlivu migrace v zemích EU. Třetí část popisuje jednotlivé informační systémy a zdroje dat, hodnotí je a dává doporučení. Bakalářská práce je postavena převážně na dostupných datech z Eurostatu a Českého statistického úřadu.
Klíčová slova: Trh práce; migrace; EU-28; zaměstnanost; nezaměstnanost; informační systémy; zdroje dat
Název práce: Information systems and resources for monitoring employment and unemployment in the context of migration to the EU-28
Autor(ka) práce: Pazdera, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Nývlt, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is critical evaluation of information systems in the context of migration, employment and unemployment in the EU-28. The impact of migration on employment and unemployment within the EU is outlined. The bachelor thesis analyzes the current situation on the European labor market in the context of migrants. Data from all 28 countries of the European Union comes from 2005 to 2017. The bachelor's thesis is divided into three parts. The first part defines the basic concepts of the labor market, employment, unemployment and migration. The second part deals with data and graphs to determine the impact of migration in EU countries. The third part describes individual information systems and data sources, evaluates them and makes recommendations. The bachelor thesis is based mainly on available data from Eurostat and the Czech Statistical Office.
Klíčová slova: Labor market; migration; EU-28; employment; unemployment; information system; data sources

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 25. 6. 2018
Datum obhajoby: 27. 8. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: