Muzeum branding: Analýza muzeum brandingu Galerie hlavního města Prahy

Název práce: Muzeum branding: Analýza muzeum brandingu Galerie hlavního města Prahy
Autor(ka) práce: Szeteiová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje analýze muzeum bandingu Galerie hlavního města Prahy. Cílem práce je zhodnocení rebrandingu a analýza funkčnosti současné vizuální identity, využívaného brandingu a prezentace galerie. Teoretická část se zabývá značkou, brandingem a identitou instituce. Dále tyto témata specifikuje na oblast veřejných muzeí. Konkrétním muzeem, které je předmětem výzkumu, je Galerie hlavního města Prahy. Práce využívá kvalitativní výzkum založený na osobních rozhovorech a analýzu mediálních výstupů. Na základě analýzy sesbíraných informací práce definuje nedostatky vzniklé při tvorbě nové vizuální identity galerie a přikládá k nim doporučující řešení. Tato práce prvním záznamem o změně vizuální identity Galerie hlavního města Prahy. Nechť je její praxe poučením jak pro zkoumanou galerii, tak pro ostatní kulturní instituce a zájemce o danou problematiku.
Klíčová slova: Rebranding; Vizuální identita; Galerie hlavního města Prahy; Branding; Muzeum banding; Značka
Název práce: Museum branding: Museum branding analysis of Prague City Gallery
Autor(ka) práce: Szeteiová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis focuses on museum branding analysis of Prague City Gallery. The aim of this thesis is to evaluate rebranding and analyse the functionality of the current visual identity, the branding and the gallery´s presentation. The theoretical section describes terms such as brand, branding and corporate identity. Furthermore, these topics are specified in public museums. The studied museum is Prague City Gallery. The thesis uses methods of qualitative research based on personal interviews and analysis of media outputs. Based on the analysis of the collected information, the thesis defines the shortcomings arising from the creation of the new visual identity and attaches the recommended solutions. This thesis is the first record of changing visual identity of Prague City Gallery. Its practise could be a useful for both – the analysed gallery and other cultural institutions and people interested in this issue.
Klíčová slova: Branding; Museum branding; Prague City Gallery; Brand; Rebranding; Visual identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64669/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: