Digitální marketingová strategie pro generování leadů - případová studie Hilti

Název práce: Digital marketing strategy for generating sales leads – case study of Hilti
Autor(ka) práce: Báša, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Jindrák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research endeavors to identify the key success factors of digital marketing communication strategy with the goal of generating leads for Hilti strategic services. To reach the goal of the study, qualitative research method in the form of semi-structured interviews with marketing and sales managers was used. Among the outcomes, we have identified the potential for greater integration between the sales and marketing departments in several areas, creating awareness as the prerequisite for lead generation, the focus of quality of leads instead of quantity, clearly defined and transparent lead follow-up process and delivery of comprehensive content integrated across all channels. Two internal barriers hindering an effective lead generation process were discovered. All the outcomes are addressed in the managerial recommendations section of the study.
Klíčová slova: Lead generation strategy; Hilti; Digital marketing communication; B2B services
Název práce: Digitální marketingová strategie pro generování leadů - případová studie Hilti
Autor(ka) práce: Báša, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Jindrák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tento výzkum usiluje o identifikaci klíčových faktorů úspěšnosti strategie digitální marketingové komunikace s cílem generování leadů pro strategické služby společnosti Hilti. Pro dosažení cíle práce byla použita kvalitativní výzkumná metoda ve formě částečně strukturovaných rozhovorů s marketingovými a obchodními manažery. Mezi výsledky byl zjištěn potenciál pro větší integraci mezi odděleními prodeje a marketingu v několika oblastech, vytváření povědomí jako předpoklad pro generování leadů, důraz na kvalitu leadů místo na množství, jasně definovaný a transparentní proces jejich následného kontaktování a komunikace srozumitelného obsahu integrovaného napříč všemi kanály. Byly také zjištěny dvě interní překážky bránící efektivnímu procesu generování leadů. Všechny výsledky jsou řešeny v sekci manažerských doporučení této studie.
Klíčová slova: Digitální marketingová komunikace; Strategie pro generování leadů; B2B služby; Hilti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64465/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: