Podnikatelský plán pro SuperMop

Název práce: Business Plan for SuperMop Market Place
Autor(ka) práce: Öztürk, Volkan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Habrmanová, Blanka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis is to write a business plan for a Mobile application for household services. The purpose of the plan is to examine the marketplace of this business and to create and determine the marketing strategies of development that will promote the product and services of the company and be competitive in the Czech market, as well as in the Global market.The analysis of the business plan will include a layout of the administrative plan, along with a SWOT and PEST analysis. I will examine the attractiveness of SuperMop in the marketplace. I will be also using a Porter Five analysis. Five Forces analysis will outline the strategies of the SuperMop marketplace. For marketing, the Marketing Mix plan is being used. This includes Product, Price, Place, and Promotion. Finally, the Financial plan will outline the all the possible costs and the cash flow statement.
Klíčová slova: Business Plan; Market Place for SuperMop solutions; Household service
Název práce: Podnikatelský plán pro SuperMop
Autor(ka) práce: Öztürk, Volkan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Habrmanová, Blanka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro mobilní aplikaci nabízející služby pro domáctnost. Účelem plánu je analyzovat trh na kterém se toto odvětví pohybuje a vytvořit strategii pro marketing, který bude adekvátně zastupovat zmíněný produkt a bude zároveň konkurenceschopný na českém i světovém trhu. Analýza podnikatelského plánu zahrunuje administrativní plán, společně s rozborem SWOT a PEST. Nadále zkoumám atraktivitu SuperMop aplikace na trhu a užívám Porter Five analýzy, která nastíní obchodní strategii. Pro potřeby marketingu využívám Marketing Mix. Ten zahrnuje produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion). Závěrem zhodnotím náklady a tok peněz (cash flow) za použití finančního plánu.
Klíčová slova: Poskytovatelé služeb; služby na míru; Podnikatelský plán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64166/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: