Gamifikace ve výuce managementu

Název práce: Gamifikace ve výuce managementu
Autor(ka) práce: Pokorný, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, David Anthony
Oponenti práce: Vacek, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na problematiku gamifikace a navrhuje možnost implementace gamifikačních prvků do výuky předmětu 3MA103 Principy managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce vychází ze zpracované rešerše. V teoretické části je uvedena formální definice problematiky, je probrán i častý chybný pohled na gamifikaci a představuje koncept Octalysis. Praktická část testuje tento koncept a na základě kladných výsledků navrhuje implementaci konkrétních prvků do výuky. To je následně diskutováno s vyučujícími tohoto předmětu. Výsledkem je jednak návrh, jednak komentáře vyučujících a nápady na zlepšení. Do budoucna je plánováno ověření vhodnosti implementace a výzkum, který by potvrdil efektivitu použití těchto prvků pro zapojení studentů.
Klíčová slova: gamifikace; výuka; herní design; management
Název práce: Gamification in management education
Autor(ka) práce: Pokorný, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, David Anthony
Oponenti práce: Vacek, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the topic of gamification and proposes the possibility of implementation of gamification elements in the course 3MA103 Principles of Management at the University of Economics in Prague. The thesis is based on a processed research. In the theoretical part is presented the formal definition of the topic, the frequent erroneous understanding of gamification is discussed and there is also introduced the Octalysis framework. The practical part tests this concept and as the results was positive, it proposes the implementation of specific gamification elements in the course. This is subsequently discussed with the teachers of this subject. The result is both suggestion and teacher's comments and ideas for improvement. In the future, it is planned to verify the suitability of the implementation and research to verify the effectiveness of these elements for engaging students.
Klíčová slova: gamification; management; education; game design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61410/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: