Analýza vlivu hlukového znečištění na ceny bytů v Praze pomocí hédonické cenové metody

Název práce: Analýza vlivu hlukového znečištění na ceny bytů v Praze pomocí hédonické cenové metody
Autor(ka) práce: Štěpáníková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fischer, Jakub
Oponenti práce: Musil, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nadměrný hluk má výrazný negativní dopad na lidské zdraví. Zahraniční studie, např. Tyrväinen (1997), Baranzini a Ramirez (2005) nebo Andersson a kol. (2009), potvrdily, že hluk má také negativní vliv na cenu nemovitostí. Studie vlivu hluku na ceny nemovitostí v Praze však chybí – hlavním cílem této práce je vyplnit tuto mezeru a poskytnout holistickou analýzu dopadů nadměrného hluku.Tato práce využívá metodu hédonické ceny pro analýzu faktorů ovlivňující ceny bytů ve třech městských částech – Praha Smíchov, Žižkov a Holešovice. Jako statisticky významné faktory jsou shledány velikost bytu, jeho stav a vzdálenost od centra, přičemž vliv hlukového znečištění není statisticky významný. Tato práce dále identifikuje potenciální vysvětlení tohoto závěru a poskytuje základ pro další výzkum v této oblasti.
Klíčová slova: hédonická cena; hédonický model; hlukové znečištění; ceny nemovitostí; Praha
Název práce: Analysis of Impact of Noise Pollution on Real Estate Prices in Prague Using Hedonic Price Method
Autor(ka) práce: Štěpáníková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fischer, Jakub
Oponenti práce: Musil, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Excessive noise has a significant negative effect on a person’s health. Research studies, e.g. Tyrväinen (1997), Baranzini & Ramirez (2005) or Andersson et al. (2009), have confirmed that noise has also a negative effect on real estate prices. However, studies analyzing the effect of noise pollution on real estate prices in Prague are missing. The primary aim of this thesis is to fill this gap and offer a holistic analysis of the effects of noise pollution.The thesis utilizes the hedonic price method to explore factors influencing apartment prices in three districts in Prague; Smichov, Zizkov and Holesovice. It finds that an apartment’s area, condition and distance from the city center are statistically significant, while noise pollution is not. Lastly, the thesis discusses potential explanations for these conclusions and offers suggestions for future research.
Klíčová slova: hedonic price; hedonic model; noise pollution; real estate prices; Prague

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2018
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: