Crowdfunding na báze odmeny - Kritéria úspechu

Název práce: Reward-based Crowdfunding - Criteria of staggering success
Autor(ka) práce: Takáčová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Zaťko, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis provides recommendations on criteria leading to reward-based crowdfunding campaign success and their application to campaign preparation and execution. To navigate through the complexity of reward-based crowdfunding and to establish basis for the practical research the theoretical part reviews the most relevant topics of crowdfunding as well as the findings in the areas of campaign management, donor’s psychology and motivation. The practical part consists of the primary data collection through semi-structured qualitative interviews with stakeholders from founders and donors side. The application of selective coding method on the primary research reveals several significant criteria influencing crowdfunding campaign success, such as, investment of time and effort in pre-campaign; authenticity; addressing the right community, media and influencers; engaging campaign site and leveraging ones’ social network. These results are summarized in a practical step-by-step guide that can be used by founders to improve their chances of a successful reward-based campaign.
Klíčová slova: Reward-based Crowdfunding; Kickstarter; Indiegogo; criteria of success; donor’s motivation
Název práce: Crowdfunding na báze odmeny - Kritéria úspechu
Autor(ka) práce: Takáčová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Zaťko, Ivan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto diplomová práca obsahuje odporúčania týkajúce sa kritérií vedúcich k úspechu crowdfundingových kampaní na báze odmeny a ich aplikáciu na prípravu a realizáciu kampaní. Pre zjednodušenie porozumenia aspektov crowdfundingu na báze odmeny a na vytvorenie základu pre praktický výskum sa teoretická časť zaoberá najrelevantnejšími témami crowdfundingu, ako aj zisteniami v oblasti riadenia kampaní, psychológie a motivácie darcov. Praktická časť pozostáva z primárneho zberu údajov prostredníctvom čiastočne štruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov so zainteresovanými stranami zo strany zakladateľov a darcov. Aplikácia metódy selektívneho kódovania na primárny výskum odhaľuje niekoľko významných kritérií, ktoré ovplyvňujú úspešnosť crowdfundingovej kampane, ako napríklad investovanie času a úsilia do predprípravy kampane; autenticita; oslovenie správnej komunity, médií a influencerov; pútavá stránka kampane a využívanie sociálnych sietí. Tieto výsledky sú zhrnuté v praktickom krok za krokom návode plánovania kampane, ktorý môžu zakladatelia využiť na zlepšenie svojich šancí na úspešnú crowdfundingovú kampaň na báze odmeny.
Klíčová slova: Kickstarter; Indiegogo; kritériá úspechu; Crowdfunding na báze odmeny; motivácia darcu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 17. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64622/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: