Připravenost českého trhu na Big Data

Název práce: Readiness of the Czech Market for Big Data
Autor(ka) práce: Žáčková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Sarica, Burak
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is finding the connectivity between usage of Big Data and business sectors and retrieving insights about the specifics of its usage in these industries on the Czech market. The main insights examined are the usage and way of storing Big Data, solutions for its analysis and the most common problems businesses face regarding Big Data. The thesis consists of summary of the main methods of usage and current technologies from available literature, which is followed by explanation of quantitative research and why this research was not successful. The results about current solutions for Big Data storage and analysis and the connected challenges have been retrieved by 10 interviews carried out with professionals from different positions and business sectors. The qualitative research has retrieved sufficient information for understanding of available popular solutions and common problems to avoid, while not being able to quantify the usage according to industries. While the interviewed companies use Big Data for Marketing, as a core product, price setting or operations, the options are much wider and not leveraged. Hadoop cannot be used for real-time analysis and technical companies rather create their own code. Companies struggle with lack of employees educated in business as well as data analysis, lack of time due to focus on GDPR, IT espionage and others.
Klíčová slova: Big Data; Innovation; Czech Republic; Data Analysis; Business
Název práce: Připravenost českého trhu na Big Data
Autor(ka) práce: Žáčková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Sarica, Burak
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je nalezení spojitosti mezi využíváním velkých dat (Big Data) a podnikatelskými sektory a získání poznatků o specifikách jejich využití v těchto sektorech na českém trhu. Hlavními zkoumanými poznatky jsou využití a způsob ukládání velkých dat, řešení jejich analýzy a nejčastější problémy, s nimiž se společnosti potýkají ve vztahu k velkým datům. Práce se skládá ze souhrnu hlavních metod využití a současných technologií z dostupné literatury, po níž následuje vysvětlení kvantitativního výzkumu, a proč tento výzkum nebyl úspěšný. Výsledky stávajících řešení pro ukládání a analýzu velkých dat a související problémy byly získány z 10 rozhovorů s odborníky z různých pozic a podnikatelských sektorů. Kvalitativní výzkum získal dostatečné informace pro pochopení dostupných populárních řešení a běžných problémů, kterým je třeba se vyhnout, bez možnosti kvantifikovat využití podle odvětví. Zatímco dotazované společnosti využívají velké údaje pro marketing, jako hlavní produkt, pro nastavení cen nebo operace, možnosti jsou mnohem širší a nevyužité. Hadoop nelze použít pro analýzu v reálném čase a technické společnosti spíše vytvářejí svůj vlastní kód. Společnosti se potýkají s nedostatkem zaměstnanců vzdělaných zároveň v podnikání a analýze dat, nedostatkem času díky zaměření na GDPR, IT špionáží a dalšími potížemi.
Klíčová slova: datová analýza; podnikání; Česká Republika; Velká data; inovace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2018
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64508/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: