Aplikace E-driver a možnosti její implementace v dopravní společnosti

Název práce: Aplikace E-driver a možnosti její implementace v dopravní společnosti
Autor(ka) práce: Viktorinová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Šetelík, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Moje diplomová práce se zaměřuje na nově vzniklou aplikaci společnosti HOPI HOLDING a.s. s názvem E-driver a její potencionální rozšíření o další možné funkce. Nejdříve jsou v práci popsány pracovní režimy řidičů v nákladní dopravě z pohledu právních předpisů Evropské Unie a České republiky a záznamová zařízení, která slouží k jejich monitorování. Dále se již věnuji samotné aplikaci, jak důvodům jejího vzniku, tak všem jejím aktuálním funkcím. Přínosem celé práce je navržení možných rozšíření aplikace E-driver, a to z pohledu potřeb firmy, řidičů a zákazníků. Práce slouží firmě k úspěšnému zavedení aplikace do každodenního provozu a zároveň jako návod a inspirace na její možná další zdokonalení.
Klíčová slova: aplikace E-driver; Dashboard; Pracovní režimy řidičů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006; Zákoník práce; nákladní doprava; záznamová zařízení; HOPI HOLDING a.s.; Mezinárodní dohoda AETR
Název práce: Application E-driver and its implementation in the transport company
Autor(ka) práce: Viktorinová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rathouský, Bedřich
Oponenti práce: Šetelík, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My diploma thesis is focused on the newly created application of the company HOPI HOLDING, which is called E-driver and its potential extensions of other possible functions. First of all working regimes of the drivers in the cargo transport are described in terms of the legal regulations of the European Union and the Czech Republic and recording devices, which are used for their monitoring. Practical part is devoted to explaining the application, the reasons of its creation and also all its current functions. The benefit of the whole thesis is to make suggestions of the possible extensions of the application E-driver from the point of the view of the needs of the company, drivers and customers. The thesis serves to the company for the successful implementation of the application into daily operations and also as a guide and inspiration for its possible further improvements.
Klíčová slova: Dashboard; application E-driver; Working regimes of the drivers; recording devices; Regulation of the European Parliament and the Council No. 561/2006; International agreement AETR; Labour Code; cargo transport; HOPI HOLDING

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64379/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: