Marketing a komunikace filmového muzea – případová studie Nafilm

Název práce: Marketing a komunikace filmového muzea – případová studie Nafilm
Autor(ka) práce: Nguyen, Ngoc Huyen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá specifiky marketingu a komunikace ve filmovém muzejnictví. Teoretická část se zaměřuje na filmové muzejnictví ve světovém a českém kontextu. Dále přibližuje specifika marketingu neziskového sektoru a kultury, která zastřešuje mimo jiné i tuto oblast. V praktické části bude představeno muzeum Nafilm, na jehož příkladu budou definována marketingová 5 P, specifická pro toto filmové muzeum. Důraz bude kladen na propagaci a komunikaci muzea, ke které se bude vztahovat výzkumná část práce. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu v podobě analýzy statistických dat návštěvnosti bude poukázáno na potřebu využití různých forem propagace a jejich dopad na návštěvnost muzea. Do závěru práce budou zahrnuta doporučení a návrhy na změny v marketingové a komunikační strategii muzea vycházející z poznatků z teoretické a praktické části práce.
Klíčová slova: muzeum; film; marketing
Název práce: Marketing and communication of film museum – case study Nafilm
Autor(ka) práce: Nguyen, Ngoc Huyen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the specifics of marketing and communication of film museums. The theoretical part focuses on film museums in the world-wide and Czech context. It also focuses on the specifics of marketing of non-profit sector and culture, which also covers this area. In the practical part, the Nafilm Museum will be presented, on the basis of which the marketing 5 Ps specific to this film museum will be defined. Emphasis will be placed on the communication of the museum, to which the research part of the thesis will apply. The need to use various forms of promotion and their impact on museum attendance will be pointed out through quantitative research in the form of an analysis of statistical data on attendance. The final part of the thesis will include recommendations and suggestions for changes in the marketing and communication strategy of the museum based on knowledge from the theoretical and practical part of the thesis.
Klíčová slova: film; marketing; museum

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64296/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: