Podnikatelský plán - Apartmány Malá Morava

Název práce: Podnikatelský plán - Apartmány Malá Morava
Autor(ka) práce: Vancová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu, provedení marketingového výzkumu, a nakonec zhodnocení reálnosti a životaschopnosti projektu. Předmětem práce je založení ubytovacího zařízení, přesněji vybudování Apartmánů Malá Morava ve městě Mělník. Práce je rozdělena do tří stěžejních oblastí, které popisují odvětví cestovního ruchu, vinařství a strukturu podnikatelského plánu. Pro doplnění jednotlivých částí plánu byl sestaven dotazník, pomocí něhož se zjistilo, že lidé preferují krátkodobé dovolené, nejvíce navštěvují ubytovací zařízení typu penzion a ubytování vyhledávají pomocí webového prohlížeče, Booking.com, sociálních sítí nebo podle doporučení známých. Zájem o ubytování by mělo celkem 65 % respondentů, přičemž rozhodující by pro ně byla cena a lokalita ubytování. Po zhodnocení všech rizik nakonec k realizaci nápadu na vybudování Apartmánů nedojde. I když po vyhodnocení finančního plánu se ukázalo, že podnikatelský nápad je reálný a životaschopný.
Klíčová slova: podnikatelský plán; marketing; apartmány; dotazník; finanční výkazy; analýza
Název práce: Business Plan – Apartments Malá Morava
Autor(ka) práce: Vancová, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this master´s thesis is to create a business plan, to conduct marketing research and to evaluate the feasibility and viability of the project. The subject of the thesis is the establishment of the accommodation facility, precisely the construction of the Apartments Malá Morava in Mělník. The work is divided into three key areas which describe the tourism industry, the winery and the business plan structure. To complete the individual parts of the plan, a questionnaire was drawn up to find out that people prefer short-term holidays, most of them visit guest-house accommodation and search for accommodation with using a web browser, Booking.com, social media or they follow the recommendations of their friends and family. 65% of the respondents would be interested in visiting, for those the main decisive factor would be the price and location of the accommodation. Even though after the evaluation of the financial plan the business idea turned out to be feasible and viable. After considering of all the risks, the decision was made not to carry out the idea of building the Apartments.
Klíčová slova: business plan; analysis; questionnaire method; marketing; financial statements; apartments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62603/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: