Mezinárodní koprodukce činoherních divadel v České republice

Název práce: Mezinárodní koprodukce činoherních divadel v České republice
Autor(ka) práce: Lieberzeit, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Projekt mezinárodní koprodukce (PMK) činoherního divadla je jednou z možných forem mezinárodní spolupráce. Tato forma je v České republice(ČR) využívána doposud (2018) jen zřídka a není více akademicky zpracována. Autor mapuje současnou praxi PMK v ČR. Hypotézou práce je: Hlavní motivací kulturních institucí pro vytvoření a realizaci PMK v činoherním divadle je tvorba zisku. Pro ověření hypotézy využil autor kvalitativní metody, konkrétně strukturovaného rozhovoru s tvůrci realizovaných PMK v ČR. Hypotéza byla vyvrácena, byly zjištěny jiné hlavní priority. Na základě výzkumu vytvořil autor vlastní model pro realizaci PMK a soupis podnětů pro zlepšení situace v ČR.
Klíčová slova: rozhovor; mezinárodní ; činohra ; divadlo; Koprodukce
Název práce: International co-production of dramatic theater in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Lieberzeit, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Project of international co-production (PIC) of dramatic theater is one of the possible forms of international co-operation. This form is used only rarely in the Czech Republic (CZ) and it is not academically explored yet (2018). Author is mapping the current practice of PIC in CZ. The hypothesis is: The primary motivation of cultural institutions to create and finish PIC in dramatic theater is production of profit. To verify the hypothesis, the author used a qualitative method, namely a structured interview with the PIC executives in the CZ. The hypothesis was refuted, other primary motivations were found. Based on the results of the research, the author created his own model for the creation of PIC and a list of suggestions for improving the situation in the Czech Republic.
Klíčová slova: Co-production; dramatic ; theater; international ; interview

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2016
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61499/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: