Vynutitelnost smluvních pokut v českém právu: ekonomická analýza

Název práce: Vynutitelnost smluvních pokut v českém právu: ekonomická analýza
Autor(ka) práce: Josef, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá ekonomickou analýzou vynutitelnosti smluvní pokuty v českém právním řádu. Na úvod je krátce vysvětlen pojem ekonomické analýzy práva a vývoj a význam této disciplíny jako jednoho z možných přístupů k právu. Dále je rozebrán institut smluvní pokuty. Jeho úprava v současném a minulém občanském zákoníku je porovnána s úpravou v common law. Hlavní část práce se snaží aplikovat dosavadní poznatky ekonomické teorie smluvní pokuty, tak jak byly nastíněny především anglosaskými vědci, na současnou judikatorní praxi českých soudů. Výsledkem je zjištění, že soudy z ekonomického pohledu zasahují do smluvního ujednání stran příliš často, a ne vždy respektují základní ekonomické principy. Jejich judikatura ohledně této problematiky není příliš ustálená a dá se předpokládat její další rozvoj.
Klíčová slova: smluvní právo ; smluvní pokuta; ekonomická analýza práva
Název práce: The Enforceability of contractual penalties in the czech law: economic analysis
Autor(ka) práce: Josef, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with economic analysis of contractual penalty enforcement in the czech legal system. In the introduction, author briefly introduces the concept of Law and Economics, its development and importance. The differences between contractual penalty in the czech law and the liquidated damages and penalty clauses in the common law regime are also clarified. The main part of the thesis applies current findings of the economic theory, as they were introduced by the angloamerican scholars, to the current czech case law practise. The main benefit of the work is the conclusion that czech courts interfere in the contractual relantionship too much. Economic principles are not always respected. Judgements which are related to the contractual penalty are not stable, another case law development is expected
Klíčová slova: Law and Economics; contract law ; contractual penalty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 17. 5. 2018
Datum obhajoby: 26. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: